Comptem amb experts

a on els necessiti

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Aprovat un nou ajornament dels deutes tributaris sense interessos

Es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions, liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, tots dos inclusivament. S’estén a quatre mesos (abans eren tres mesos) el període en el qual no es reportaran interessos de demora.

El Reial decret – Llei 5/2021, de 12 de març, de mesures urgents de suport a la solvència en resposta a la pandèmia de la COVID-19, en la seva Disposició Addicional Quarta, ha aprovat un nou ajornament de deutes tributaris de fins a sis mesos, dels quals els quatre primers seran sense interessos.

Com es recordarà, l’article 8 del Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, va concedir, en l’àmbit de les competències de l’Administració tributària de l’Estat, la possibilitat d’ajornar l’ingrés del pagament a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data siguin de quantia inferior a 30.000 euros.
L’ajornament també s’aplicava als següents deutes tributaris que en principi no poden ser objecte d’ajornament de conformitat amb l’article 65. 2 de la LGT:

– Les corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l’obligat a realitzar l’ingrés a compte.
– Les derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits.
– Les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’impost de societats.

Era requisit necessari parar la concessió de l’ajornament ser una persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 en 2020.

Les condicions de l’ajornament eren:

– Termini: 6 mesos.
– No meritament d’interessos de demora durant els 3 primers mesos de l’ajornament.

Doncs bé, la disposició addicional tercera del RDL 5/2021, que estem ressenyant, torna a regular novament la possibilitat d’ajornar l’ingrés del pagament a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, amb els mateixos requisits i amb els mateixos deutes ajornables, modificant únicament el termini de no meritació d’interessos de demora que passa de 3 a 4 mesos i sense modificar el termini de 6 mesos de concessió de l’ajornament. Per a això deroga l’esmentat article 8 del Reial decret llei 35/2020 (disposició derogatòria única RDL 5/2021).

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una cordial salutació,

Gal·la Sánchez Vendrell. Sòcia. Advocada

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa el teu comentari

Nom*

E-mail*

Website

Comentari*

*