Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Comptem amb experts

a on els necessiti

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Protecció de dades

A l’efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant “LOPD”), i altra legislació aplicable, ASESORIA FINANCIERA, S.A. informa als seus clients i a qualsevol tercer que lliuri les seves dades de caràcter personal a aquest despatx sobre la seva Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La present Política de Protecció de Dades serà aplicable a la recollida de dades personals per part d’ASESORIA FINANCIERA, S.A. per qualsevol mètode com a correspondència escrita o electrònica, recepció de targetes de negoci, comunicació de dades per telèfon, lloc web o emplenament de formularis. S’entén que qualsevol client i/o tercer que lliuri les seves dades personals a ASESORIA FINANCIERA, S.A. ho fa voluntària i lliurement i amb el seu consentiment exprés i inequívoc.

Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del Portal seran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que és responsable ASESORIA FINANCIERA, S.A. Aquesta tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar la relació amb els seus clients i promocionar les activitats del Despatx. Així mateix, cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb allò previst en la legislació en matèria de protecció de dades.

ASESORIA FINANCIERA, S.A. adopta els nivells de seguretat requerits per la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal. No obstant, s’adverteix que la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir filtracions per actuacions doloses de tercers.

La finalitat del fitxer esmentat és l’administració i gestió general del despatx amb la intenció de prestar un bon servei als seus clients i poder mantenir el contacte amb els mateixos o altres contactes professionals. Així mateix, ASESORIA FINANCIERA, S.A. pot utilitzar aquestes dades personals per enviar informació comercial, jurídica i qualsevol altra que ASESORIA FINANCIERA, S.A. consideri d’interès per als seus clients i/o tercers. Ningú està obligat a subministrar aquestes dades amb la conseqüència que, en aquest cas, ASESORIA FINANCIERA, S.A. no podrà prestar cap servei a aquesta persona o posar-se en contacte amb ella.

 

Drets:
Qualsevol tercer que hagi lliurat dades personals a ASESORIA FINANCIERA, S.A. té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seves dades personals. Aquests drets es podran exercitar mitjançant escrit dirigit al domicili social d’ASESORIA FINANCIERA, S.A. o correu electrònic enviat a info@afinanciera.com

ASESORIA FINANCIERA, S.A. es compromet a complir l’obligació de secret establerta a la legislació aplicable, respecte de les dades contingudes en el seu fitxer.

En el cas que ASESORIA FINANCIERA, S.A. establís unes condicions particulars en matèria de protecció de dades per a un servei concret, aquestes tindran preferència en el cas de conflicte entre les mateixes i la present Política de Protecció de Dades.

El despatx es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. Qualsevol modificació de la Política de Protecció de Dades serà publicada en el lloc web ASESORIA FINANCIERA, S.A. accessible per a qualsevol persona.