La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Comptem amb experts

a on els necessiti

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Efectes del BREXIT

Afecta el *BREXIT a la seva empresa?

El *Brexit afectarà la seva empresa si…

-… ven béns o presta serveis al Regne Unit, o

-… compra béns o rep serveis del Regne Unit, o

-… transporta béns a través del Regne Unit.

En aquest sentit, la Secretaria d’Estat de Comerç, dependent del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, ha llançat una campanya divulgativa per a preparar a les empreses espanyoles davant la situació provocada pel *Brexit.

Per a això ha preparat una sèrie de fitxes pràctiques per a orientar a les empreses en funció del seu sector empresarial i la seva relació amb el Regne unit. Aquest material es troba ja disponible en la web de la Secretaria d’Estat de Comerç. També s’aborden els efectes que tindrà el *Brexit en el comerç de béns, serveis, inversions i contractació pública.

Per part seva, L’Agència Tributària ha començat a enviar cartes a aquestes empreses instant-les que es preparin per a afrontar un hipotètic *Brexit dur. «Si no s’arriba a un acord de sortida que inclogui un període transitori, aquesta sortida implicarà que, a partir del dia 30 de març, Regne unit abandonarà el mercat únic i la unió duanera», explica la missiva. Aquesta sortida, afegeix, «implicarà, entre altres qüestions, que els fluxos de mercaderies entre Espanya i Regne unit deixaran de tenir consideració d’operacions intracomunitàries per a passar a estar subjectes a formalitats duaneres”.

Formalitats duaneres:

Des del punt de vista duaner, aquesta sortida implicarà, entre altres qüestions, que els fluxos de mercaderies entre Espanya i Regne unit deixaran de tenir la consideració d’operacions intracomunitàries per a passar a estar subjectes a formalitats duaneres. Aquestes formalitats inclouen:

– la presentació d’una declaració duanera d’importació/exportació o vinculació a un altre règim duaner per a cada enviament,

– la realització de controls duaners,

– el pagament de drets aranzelàries i altres gravàmens que es reportin a la introducció

– la necessitat d’obtenir certificacions sanitàries, fitosanitàries, de qualitat o d’un altre tipus per a poder disposar de les seves mercaderies.

– l’exigència de garanties per a deutes duaners potencials o existents.

Per aquests motius, el *BREXIT pot tenir un efecte significatiu en la seva organització i/o en els seus fluxos logístics. Resulta necessari avaluar aquest impacte i avançar, en la mesura que sigui possible, les tramitacions necessàries, tenint en compte les consideracions següents:

– La introducció/envio de mercaderies des de Península, Balears o Canàries a Regne unit requerirà la presentació d’una declaració en duana normal.

–  En funció del tipus i volum de trànsit pot resultar convenient optar per algun dels procediments simplificats de declaració prevists en la normativa duanera.

– És oportú destacar que tots els operadors econòmics han d’identificar-se a efectes duaners amb un número de registre i identificació (número *EORI), vàlid en tota la unió europea. Per tant, si no disposa d’un número *EORI, ha de sol·licitar-lo a través de la Seu Electrònica de la *AEAT.

–  D’acord a la normativa duanera de la unió, pot presentar les seves declaracions duaneres en nom propi o bé a través d’un representant duaner inscrit en el registre corresponent havent d’analitzar cada operador la forma més convenient de conducta.

D’altra banda, ha de determinar-se si els béns amb els quals comercia estan subjectes a algun tipus d’autorització o certificat emès per les autoritats competents que requereixi tramitacions addicionals prèvies a la importació/exportació.

IVA: consideració d’exportacions i importacions de béns:

En matèria d’IVA, els enviaments de béns a Regne unit estaran exempts com a exportacions, sent la declaració duanera d’exportació un dels mitjans de prova admesos a l’efecte de justificar aquesta exempció.

Per contra, les seves importacions de Regne unit estaran subjectes al pagament de l’IVA a la importació. Aquest impost es liquida en la declaració duanera i ha d’ingressar-se en els terminis corresponents, si bé existeix la possibilitat que, sota certs requisits, les quotes de l’Impost a la importació s’ingressin en la declaració-liquidació corresponent al període en què es rebi el document en el qual consti la liquidació practicada per l’Administració (IVA diferit).

Per a poder optar pel pagament de l’IVA diferit haurà de presentar les declaracions de l’IVA amb periodicitat mensual. En el cas que el seu període de declaració fos trimestral, podrà optar per canviar-lo a mensual mitjançant la inscripció en el Registre de devolució mensual (*REDEME). Tingui en compte que, en aquest cas, quedarà obligat al Subministrament Immediat d’Informació (*SII) amb la càrrega formal que això suposa.

D’altra banda, atès que les operacions realitzades entre Espanya i Regne Unit deixen de qualificar-se com a intracomunitàries, no hauran d’informar-se a través de la declaració recapitulativa model 349 ni en les declaracions de *INTRASTAT.

IVA: consideració de les prestacions de serveis:

Les operacions de serveis prestades o rebudes amb el Regne Unit també deixaran de tenir la consideració d’intracomunitàries, i, per tant, ja no hauran d’informar-se en la declaració recapitulativa model 349.

D’aquesta manera, passaran a tenir el mateix tractament de localització a l’efecte de tributació que les prestacions de serveis realitzades amb un país tercer. És a dir, i com a norma general, les realitzades estaran no subjectes a l’IVA i les rebudes subjectes amb inversió del subjecte passiu.

Impostos Especials:

Respecte als Impostos Especials, l’ocurrència d’aquest escenari implicaria que a partir de la sortida efectiva del Regne unit les expedicions/recepcionis de productes objecte d’Impost Especial es converteixin en exportacions/importacions i, per tant, els sigui d’aplicació plena la normativa duanera de la unió.

Com preparar la seva empresa per al *BREXIT?

Amb la finalitat d’evitar pertorbacions, totes les empreses afectades han de preparar-se, prendre les decisions necessàries i adoptar totes les mesures administratives a emprar  abans del 30 de març de 2019.

Si la seva empresa té relacions comercials amb el Regne Unit o transporta béns a través del Regne Unit, hauria de registrar la seva empresa davant la Duana espanyola, si encara no ho ha fet, amb la finalitat de poder realitzar operacions comercials amb països no pertanyents a la UE.

A tal fi, si en data d’avui no realitza operacions amb països tercers, sol·liciti informació a la Duana espanyola, Cambra de Comerç i Indústria local, associació del seu sector o contacti amb un agent duaner autoritzat.

Si està vostè registrat(a) en la Mini Finestreta Única d’IVA al Regne Unit, haurà de registrar-se en un altre Estat membre.

Si ha satisfet quotes d’IVA al Regne Unit durant 2018, presenti la sol·licitud de devolució d’aquestes quotes amb la suficient antelació abans del 29 de març de 2019 a fi que puguin ser tramitades abans d’aquesta data.

Serà oportú parlar amb els seus socis comercials (proveïdors, intermediaris, transportistes, etc.), ja que el *Brexit podria afectar també la seva cadena de subministrament.

Per a informació tècnica més detallada, pot consultar la pàgina web de la Comissió Europea que conté «comunicacions preparatòries» sobre una àmplia gamma de temes, inclosos les duanes i els impostos.

Pot trobar informació addicional en la pàgina web de la *AEAT:

https://www.agenciatributaria.es/aeat.internet/inicio/la_agencia_tributaria/aduanas_e_impuestos_especiales/_presentacion/brexit/brexit.shtml

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa el teu comentari

Nom*

E-mail*

Website

Comentari*

*