Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Comptem amb experts

a on els necessiti

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Lloguer social

¿QUI QUEDA OBLIGAT PEL DECRET LLEI 17/2019?

 Queden subjectes al compliment del Decret llei les “grans forquilles d'habitatges”, considerats com a tal (entre altres) aquelles persones físiques i jurídiques que disposin de la titularitat de més de 15 habitatges, amb dues excepcions:

1.a) Els promotors socials;

2.b) Els propietaris que tinguin més d'un 15% de la superfície habitable de la propietat qualificat com a habitatges protegits destinats a lloguer.

Desapareix en conseqüència l'antiga classificació en metres quadrats (a partir de 1.250 m²) i es fita la definició sobre la base del nombre d'habitatges per...

Llegir-ne més

Model 540

El passat 17 de maig 2019 va entrar en vigor el Decret llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei de l'Impost sobre els Actius No Productius de les Persones Jurídiques (IANP).

Aquest impost va néixer amb la Llei 6/2017, de 9 de maig, aprovada pel Parlament de Catalunya, mitjançant la qual es va crear un nou impost que grava els denominats “actius no productius de les persones jurídiques” i que es refereix a immobles, vehicles, embarcacions, aeronaus i també obres artístiques, antiguitats i joies, que són propietat de les...

Llegir-ne més

Mesures contra la precarietat laboral

I.- Reformes normatives dirigides a regular el registre de jornada, com a forma de combatre la precarietat laboral.

A través de l'article 10 Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, es modifica el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, per a regular el registre de jornada, a l'efecte de garantir el compliment dels límits en matèria de jornada, amb la finalitat de crear un marc de seguretat jurídica tant per a les persones treballadores com per a les empreses i de possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat...

Llegir-ne més

Pacte successori

Què és el pacte successori?

El pacte successori és una eina ideal per a organitzar la transmissió del patrimoni familiar, perquè ens permet ordenar l'herència futura mitjançant un contracte en el qual les parts poden nomenar hereu i també realitzar atribucions particulars d'herència.

Mitjançant un pacte successori, dos o més persones poden celebrar un contracte que tingui per objecte la successió de tots dos o de qualsevol d'ells, podent nomenar en aquest contracte hereus o atorgar atribucions particulars a favor de les persones que desitgin (assimilables als llegats), en virtut dels quals s'assignarà al beneficiari...

Llegir-ne més