La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Comptem amb experts

a on els necessiti

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Recent Posts by Administrador Afinancera

Pacte successori

Què és el pacte successori?

El pacte successori és una eina ideal per a organitzar la transmissió del patrimoni familiar, perquè ens permet ordenar l'herència futura mitjançant un contracte en el qual les parts poden nomenar hereu i també realitzar atribucions particulars d'herència.

Mitjançant un pacte successori, dos o més persones poden celebrar un contracte que tingui per objecte la successió de tots dos o de qualsevol d'ells, podent nomenar en aquest contracte hereus o atorgar atribucions particulars a favor de les persones que desitgin (assimilables als llegats), en virtut dels quals s'assignarà al beneficiari...

Llegir-ne més

Model 193-S

La Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la que es modifica la Llei 35/2006 de l'I.R.P.F., va establir una modificació de l'art. 46 “Renda d'estalvi”, establint que la vinculació no es defineix en funció de la relació socis o partícips-entitat, en aquests casos el percentatge de participació a considerar serà el 25 per cent.

PRECISIÓ : En relació amb el percentatge de participació de soci persona física en la mercantil a 31/12/2018, haurà de computar-se tant la participació directa com la indirecta (CV087-10).

DECLARACIÓ RESUM ANUAL MODEL 193

EXEMPLES PRÀCTICS...

Llegir-ne més

AJD als prèstecs hipotecaris

Com a premissa general, hem de partir de la base que la clàusula que imposa totes les despeses de constitució d'hipoteca a la part prestatària ha de considerar-se abusiva (per aplicació de l'art. 89.3 de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris), en virtut del que s'estableix en la Sentència del Tribunal Suprem de 23 de desembre de 2015. Es tracta de donar nul·litat a la condició general que transmet en bloc la totalitat de les despeses al consumidor, sense que sigui possible que aquesta situació hagués estat admesa pel prestatari en el context...

Llegir-ne més

Brussel·les declara il·legal el model 720

El nostre despatx ha vingut sostenint des de fa anys la il·legalitat del model 720, de declaració de béns a l'estranger, per entendre, fonamentalment, que és confiscatori (imposa multes de fins al 150% del guany patrimonial no justificat, en el cas que no s'hagi declarat o s'hagi declarat de forma extemporània) i il·legal (declara la imprescriptibilitat de les infraccions tributàries). Vegeu, entre altres, la nostra Newsletter 1/2017, de 4 de gener de 2017. http://www.afinanciera.com/wp-content/uploads/2017/01/01-cerco-a-los-no-declarantes-del-modelo-720.af_.pdf

Aquest model 720 ha estat denunciat per diversos col·lectius fiscalistes davant la Comissió Europea, però no teníem notícia de la seva resolució....

Llegir-ne més

Recent Comments by Administrador Afinancera

    No comments by Administrador Afinancera yet.