Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Comptem amb experts

a on els necessiti

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Recent Posts by Administrador Afinancera

Pacte successori

Què és el pacte successori?

El pacte successori és una eina ideal per a organitzar la transmissió del patrimoni familiar, perquè ens permet ordenar l'herència futura mitjançant un contracte en el qual les parts poden nomenar hereu i també realitzar atribucions particulars d'herència.

Mitjançant un pacte successori, dos o més persones poden celebrar un contracte que tingui per objecte la successió de tots dos o de qualsevol d'ells, podent nomenar en aquest contracte hereus o atorgar atribucions particulars a favor de les persones que desitgin (assimilables als llegats), en virtut dels quals s'assignarà al beneficiari...

Llegir-ne més

Model 193-S

La Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la que es modifica la Llei 35/2006 de l'I.R.P.F., va establir una modificació de l'art. 46 “Renda d'estalvi”, establint que la vinculació no es defineix en funció de la relació socis o partícips-entitat, en aquests casos el percentatge de participació a considerar serà el 25 per cent.

PRECISIÓ : En relació amb el percentatge de participació de soci persona física en la mercantil a 31/12/2018, haurà de computar-se tant la participació directa com la indirecta (CV087-10).

DECLARACIÓ RESUM ANUAL MODEL 193

EXEMPLES PRÀCTICS...

Llegir-ne més

AJD als prèstecs hipotecaris

Com a premissa general, hem de partir de la base que la clàusula que imposa totes les despeses de constitució d'hipoteca a la part prestatària ha de considerar-se abusiva (per aplicació de l'art. 89.3 de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris), en virtut del que s'estableix en la Sentència del Tribunal Suprem de 23 de desembre de 2015. Es tracta de donar nul·litat a la condició general que transmet en bloc la totalitat de les despeses al consumidor, sense que sigui possible que aquesta situació hagués estat admesa pel prestatari en el context...

Llegir-ne més

Brussel·les declara il·legal el model 720

El nostre despatx ha vingut sostenint des de fa anys la il·legalitat del model 720, de declaració de béns a l'estranger, per entendre, fonamentalment, que és confiscatori (imposa multes de fins al 150% del guany patrimonial no justificat, en el cas que no s'hagi declarat o s'hagi declarat de forma extemporània) i il·legal (declara la imprescriptibilitat de les infraccions tributàries). Vegeu, entre altres, la nostra Newsletter 1/2017, de 4 de gener de 2017. http://www.afinanciera.com/wp-content/uploads/2017/01/01-cerco-a-los-no-declarantes-del-modelo-720.af_.pdf

Aquest model 720 ha estat denunciat per diversos col·lectius fiscalistes davant la Comissió Europea, però no teníem notícia de la seva resolució....

Llegir-ne més

Recent Comments by Administrador Afinancera

    No comments by Administrador Afinancera yet.