Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Comptem amb experts

a on els necessiti

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

Testar durant el coronavirus

La crisi del Coronavirus genera nous escenaris en molts àmbits de la nostra vida, entre ells el jurídic. Els canvis que està provocant la pandèmia no es refereixen únicament al sorgiment de noves situacions legals que fins avui no s’havien previst i per a les quals no estàvem preparats, sinó així mateix a la reactivació de normes que portaven anys en l’oblit.
Amb les Notaries amb serveis mínims i atenent únicament casos d’urgència, l’opció de poder atorgar testament davant notari queda reduïda significativament, la qual cosa ha portat a la recuperació de figures jurídiques en desús, com el testament hològraf o, fins i tot aplicar per primera vegada l’article 701 del Codi Civil, que regula l’atorgament de testament durant una epidèmia.


INTERVENCIÓ NOTARIAL DURANT EL CONFINAMENT
Són molts els clients que ens han consultat sobre la possibilitat d’atorgar testament en aquests dies o de modificar les disposicions testamentàries que en el seu moment van atorgar.
Mentre aquesta situació de confinament no cessament, si bé les Notaries continuen treballant (encara que amb horari i personal reduïts), només es permet l’atorgament de documents notarials urgents que no puguin postergar-se. Aquesta urgència haurà d’acreditar-se per escrit davant el Notari, qui la valorarà i, al seu torn, incorporarà a la matriu de l’escriptura pública que es tracti.
Això implica que, en la majoria de casos, durant el confinament, no sigui possible atorgar disposicions testamentàries davant Notario, que és la manera més habitual i segur de disposar de les últimes voluntats. Però no és l’únic.
Afortunadament, en el nostre ordenament jurídic hi ha altres maneres de testar que ens permeten atorgar testament sense la intervenció de Notario, algunes de les quals passem a analitzar en aquesta Newsletter.

L’ARTICLE 701 DEL CODI CIVIL

L’article 701 del Codi Civil, vigent en l’ordenament jurídic espanyol des que va ser aprovat el Codi Civil l’any 1889, no ha estat utilitzat mai fins avui i fins i tot, recentment, durant els treballs dirigits a les diferents reformes que ha anat sofrint aquesta norma (principalment durant la reforma de 1990), s’havia plantejat la seva eliminació per ser obsolet, ja que ningú es plantejava la possibilitat que Espanya sofrís una pandèmia que comportés la seva possible aplicació.
Però amb l’arribada del *Coronavirus a Espanya s’ha donat una inesperada i impensable utilitat a l’article 701 del Codi Civil.
Aquest precepte resa textualment com segueix:
“Article 701
En cas d’epidèmia pot igualment atorgar-se el testament sense intervenció de Notario davant tres testimonis majors de setze anys.”
Veiem, doncs, que en aquesta ocasió, a diferència d’altres situacions jurídiques que han sorgit i que ens ha enxampat desprevinguts als professionals del dret, ningú pot culpar al nostre ordenament de no estar preparat davant aquesta excepcional situació, almenys pel que fa a la normativa successòria.


REQUISITS PER A APLICAR L’ARTICLE 701 DEL CODI CIVIL
Primer de tot, és important aclarir que perquè aquest article resulti d’aplicació no és necessari estar afectat pel virus ni pertànyer a un grup de risc, sinó que és suficient amb trobar-se en la zona geogràfica afectada per la pandèmia, que actualment és tota Espanya.
No obstant això, i tal com indicarem més endavant, existeix una excepció, que és Catalunya, ja que el seu Codi Civil (en concret, l’article 421-5 del Llibre Habitació relativa a successions) prohibeix expressament els testaments atorgats exclusivament davant testimonis.
Vegem, doncs, els requisits formals per a poder testar de conformitat amb l’article 701 del Codi Civil, en relació amb la resta de l’articulat del Codi Civil que resulta d’aplicació.
a) Quant a la forma del testament, l’article 702 del Codi Civil permet que el testament pugui ser escrit o verbal, establint que, en la mesura que sigui possible, s’escriurà el testament i, en cas de no ser possible, el testament serà vàlid, encara que els testimonis no sàpiguen escriure, donant-se per bona la memòria dels testimonis, o fins i tot els mitjans analògics o digitals que registrin el testament.
b) Referent als testimonis, l’article 701 del Codi Civil determina que han de ser majors de 16 anys. Així mateix, si acudim als articles 681 i 682 del Codi Civil, referent als qui no poden ser testimonis, veiem que a *sensu contrari els requisits addicionals que els testimonis han de complir són:
i. Entendre l’idioma del testador;
*ii. Presentar el discerniment necessari per a desenvolupar la labor testifical;
*iii. Que no siguin hereus ni legataris en instituïts en el testament, els seus cònjuges, ni els parents d’aquells, dins del quart grau de consanguinitat o segon d’afinitat.
c) Quant a la seva eficàcia, si acudim als articles 703 i 704 del Codi Civil, perquè el testament sigui vàlid ha de ser posteriorment traslladat davant notari perquè certifiqui la seva validesa quan finalitzin les circumstàncies excepcionals que han permès el seu atorgament. En concret, el testament quedarà ineficaç si passen dos mesos des que hagi cessat l’epidèmia sense que s’hagi validat davant Notario.
Així mateix, l’article 703 del codi civil estableix que el testament no tindrà validesa si dins dels tres mesos següents a la defunció no s’acudeix al notari competent perquè l’elevi a escriptura pública, ja s’hagi atorgat per escrit, ja verbalment.
Finalment, l’article 704 del Codi Civil estableix que els testaments atorgats sense autorització del Notari seran ineficaços si no s’eleven a escriptura pública i es protocolitzen en la forma previnguda en la legislació notarial.
d) Finalment, quant al seu contingut, aquest ha de ser el mateix que qualsevol altre tipus de testament i ha de complir, en conseqüència, amb els requisits i garanties que la normativa estableix a aquest efecte, en particular en allò referit a les legítimes, a l’efecte d’evitar possibles impugnacions futures per part d’alguns dels descendents o familiars del testador.
Per això, abans d’elaborar un testament a l’empara de l’article 701 del Codi Civil és recomanable comptar amb l’assessorament especialitzat d’un professional del dret.

CATALUNYA: L’EXCEPCIÓ
El Codi Civil de Catalunya resulta d’aplicació a tot aquell que ostenti el veïnatge civil català.


Veïnatge civil catalana
Abans d’entrar a comentar l’alternativa que existeix en el Codi Civil de Catalunya a l’article 701 del Codi Civil comú, resulta important recordar que, amb caràcter general, el veïnatge civil catalana s’adquireix pel fet d’haver nascut a Catalunya (amb algunes excepcions) o bé, en cas d’haver nascut en alguna altra comunitat autònoma, per complir amb un dels dos requisits previstos en l’apartat 5 de l’article 14 del Codi Civil comú, això és:
– Per residència continuada durant dos anys, sempre que l’interessat manifesti davant el Registre Civil ser aquesta la seva voluntat; o
– Per residència continuada de deu anys, sense declaració en contra durant aquest termini.

Alternativa a l’article 701 del Codi Civil comú: el testament hològraf
Segons hem comentat anteriorment, a Catalunya no es permet l’atorgament de testament exclusivament davant testimonis (article 421-5 del Codi Civil de Catalunya) pel que no trobem en l’articulat del Llibre Quart d’aquest text legal cap article equivalent a l’article 701 del Codi Civil comú.
No obstant això, de conformitat amb els articles 421-17 i següents del Codi Civil de Catalunya, hi ha la possibilitat d’atorgar el que es coneix com un testament hològraf, figura que també està contemplada en el Codi Civil Comú (articles 688 i següents).

El testament hològraf és aquell redactat a mà, signat pel propi testador de pròpia mà, que es realitza sense la intervenció d’un notari.
Els aspectes a tenir en compte per a poder redactar un testament hològraf, de conformitat amb el que es preveu en el Codi Civil de Catalunya i que són pràcticament idèntics que els previstos en el Dret Civil Comú, són:
i. Només poden atorgar testament hològraf les persones majors d’edat i els menors emancipats;
ii. Ha d’estar escrit i signat de manera autògrafa pel testador amb la indicació del lloc i la data de l’atorgament. Si conté paraules ratllades, esmenades, afegides o entre línies, l’atorgant ha de salvar-les amb la seva signatura al marge d’aquestes;
iii. Aquests testaments han de presentar-se davant Notario a fi que siguin adverats i protocolitzats en un termini màxim de quatre anys comptats des de la mort del testador, passat el qual caduquen. No obstant això, si durant el referit termini de quatre anys es presenta una demanda per raó de l’estimació o desestimació de l’adveració, el testament ha de protocolitzar-se en el termini de sis mesos comptats des del moment en què la resolució judicial esdevé ferma.
iv. El Notari haurà de comprovar la seva autenticitat d’acord amb la llei aplicable, practicant fins i tot una prova pericial cal·ligràfica, si té dubtes respecte la mateixa.
v. El notari, si resulta que el testament hològraf és autèntic, autoritzarà l’acta de protocol·lització i lliurarà una còpia als interessats. En cas contrari, ha de denegar-ho i el testament no serà vàlid.
Sense perjudici d’aquesta possibilitat que existeix d’atorgar un testament hològraf, cal advertir que són testaments que solen comportar problemes que acaben judicialitzant-se, per la qual cosa de nou cal insistir en la necessitat de comptar amb l’assessorament especialitzat d’un advocat per a evitar problemes futurs.
Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.El Codi Civil de Catalunya resulta d’aplicació a tot aquell que ostenti el veïnatge civil català.
Veïnatge civil catalana
Abans d’entrar a comentar l’alternativa que existeix en el Codi Civil de Catalunya a l’article 701 del Codi Civil comú, resulta important recordar que, amb caràcter general, el veïnatge civil catalana s’adquireix pel fet d’haver nascut a Catalunya (amb algunes excepcions) o bé, en cas d’haver nascut en alguna altra comunitat autònoma, per complir amb un dels dos requisits previstos en l’apartat 5 de l’article 14 del Codi Civil comú, això és:
– Per residència continuada durant dos anys, sempre que l’interessat manifesti davant el Registre Civil ser aquesta la seva voluntat; o
– Per residència continuada de deu anys, sense declaració en contra durant aquest termini.
Alternativa a l’article 701 del Codi Civil comú: el testament hològraf
Segons hem comentat anteriorment, a Catalunya no es permet l’atorgament de testament exclusivament davant testimonis (article 421-5 del Codi Civil de Catalunya) pel que no trobem en l’articulat del Llibre Quart d’aquest text legal cap article equivalent a l’article 701 del Codi Civil comú.
No obstant això, de conformitat amb els articles 421-17 i següents del Codi Civil de Catalunya, hi ha la possibilitat d’atorgar el que es coneix com un testament hològraf, figura que també està contemplada en el Codi Civil Comú (articles 688 i següents).
Nicaragua, 48 *3a planta – 08029 Barcelona – T:+34 93 444 11 66 – F:+34 93 495 07 81
Valenzuela, 8 – 1r dreta – 28014 Madrid – T:+34 91 524 03 11 – F:+34 91 524 03 12
E-mail: info@afinanciera.com – http://www.afinanciera.com
El testament hològraf és aquell redactat a mà, signat pel propi testador de pròpia mà, que es realitza sense la intervenció d’un notari.
Els aspectes a tenir en compte per a poder redactar un testament hològraf, de conformitat amb el que es preveu en el Codi Civil de Catalunya i que són pràcticament idèntics que els previstos en el Dret Civil Comú, són:
i. Només poden atorgar testament hològraf les persones majors d’edat i els menors emancipats;
*ii. Ha d’estar escrit i signat de manera autògrafa pel testador amb la indicació del lloc i la data de l’atorgament. Si conté paraules ratllades, esmenades, afegides o entre línies, l’atorgant ha de salvar-les amb la seva signatura al marge d’aquestes;
*iii. Aquests testaments han de presentar-se davant Notario a fi que siguin adverats i protocolitzats en un termini màxim de quatre anys comptats des de la mort del testador, passat el qual caduquen. No obstant això, si durant el referit termini de quatre anys es presenta una demanda per raó de l’estimació o desestimació de l’adveració, el testament ha de protocolitzar-se en el termini de sis mesos comptats des del moment en què la resolució judicial esdevé ferma.
iv. El Notari haurà de comprovar la seva autenticitat d’acord amb la llei aplicable, practicant fins i tot una prova pericial cal·ligràfica, si té dubtes respecte la mateixa.
v. El notari, si resulta que el testament hològraf és autèntic, autoritzarà l’acta de protocol·lització i lliurarà una còpia als interessats. En cas contrari, ha de denegar-ho i el testament no serà vàlid.
Sense perjudici d’aquesta possibilitat que existeix d’atorgar un testament hològraf, cal advertir que són testaments que solen comportar problemes que acaben judicialitzant-se, per la qual cosa de nou cal insistir en la necessitat de comptar amb l’assessorament especialitzat d’un advocat per a evitar problemes futurs.


Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa el teu comentari

Nom*

E-mail*

Website

Comentari*

*