Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Comptem amb experts

a on els necessiti

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Recordatori IAE

COMUNICACIÓ D’ALTA D’IAE PER DEIXAR DE GAUDIR D’ EXEMPCIÓ

Aquesta comunicació l’han d’efectuar les entitats que durant l’exercici 2017 (últim exercici tancat) hagin superat l’import net de la xifra de negocis d’un milió d’euros (i no l’haguessin superat en exercicis anteriors).

També han d’efectuar la comunicació d’alta les entitats que haguessin finalitzat el període d’exempció dels dos primers exercicis impositius per inici d’activitat.

En aquest sentit, recordem que una societat pot estar pagant IAE, però en iniciar una nova activitat que anteriorment no havia realitzat, s’inicia el termini de dos períodes impositius d’exempció d’IAE. En finalitzar aquest període de dos anys exempts, ha d’efectuar-se la referida comunicació d’alta.

El termini per a efectuar aquesta comunicació finalitza el 31 de desembre de 2018.

COMUNICACIÓ DE BAIXA D’IAE PER A GAUDIR DE L’ EXEMPCIÓ

Aquesta comunicació l’han de realitzar les entitats que han estat pagant IAE, però que en l’exercici 2017 (últim exercici tancat) la seva xifra de negocis va ser inferior a un milió d’euros.

El termini per a efectuar aquesta comunicació també finalitza el 31 de desembre de 2018.

En relació amb el límit d’un milió d’euros de l’import net de la xifra de negocis, que determina l’exempció o no de l’IAE, ha de tenir-se en compte que aquest import es referirà al conjunt d’activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu.

En el cas que formi grup d’acord a l’article 42 del Codi de Comerç, l’import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats que pertanyin a aquest grup.

COMUNICACIÓ DE VARIACIONS D’ELEMENTS TRIBUTARIS

És d’especial importància, en aquest cas, revisar si s’han produït variacions en els elements tributaris que serveixen de base per al càlcul de la quota de l’impost en els diferents epígrafs.

Aquests elements poden consistir en la superfície de locals, la potència instal·lada, nombre d’obrers, elements específics de l’activitat (p.e. vehicles en activitats de transport, metres quadrats venuts en activitats de promoció immobiliària), etc.

Les variacions han de suposar una oscil·lació del 20% en més o en menys.

 

RESUM DE TERMINIS EN L’IAE

A manera de resum, han de tenir-se en compte els següents terminis de declaració d’ALTA, VARIACIÓ I BAIXA d’aquest impost:

-DECLARACIÓ D’ALTA

i. En el supòsit d’iniciar una nova activitat: El termini és d’1 mes des de l’inici d’aquesta.

ii. Per deixar de gaudir de l’exempció: Ha de declarar-se el mes de desembre immediat anterior a l’any en què estiguin obligats a tributar.

-DECLARACIÓ DE VARIACIÓ

Ha de tramitar-se en el termini d’1 mes des de la data en què es va produir la circumstància que va motivar la variació.

En el supòsit d’una activitat de promoció immobiliària, el mes de gener de l’any següent hauran de declarar-se els metres quadrats venuts l’any anterior.

-DECLARACIÓ DE BAIXA

i. Si està motivada pel cessament de l’exercici de l’activitat: El termini és d’1 mes des de la data del cessament.

ii. Si està motivada per passar a gaudir d’exempció per l’impost pel conjunt d’activitats: Ha de tramitar-se el mes de desembre anterior a l’any en què deixin d’estar obligats a tributar per haver accedit a una exempció.

MODEL 036

D’altra banda, cal recordar que totes les persones i entitats incloses en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors han de declarar totes les activitats econòmiques que desenvolupin, així com, si escau, la relació dels establiments o locals en els quals les duguin a terme, mitjançant declaració censal (model 036).

Aquesta obligació és independent que l’entitat estigui obligada al pagament d’IAE i per tant hagi de presentar també les declaracions d’alta en l’IAE.

Com sempre estarem a la seva disposició per a resoldre qualsevol dubte o ampliar la informació que precisin.

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa el teu comentari

Nom*

E-mail*

Website

Comentari*

*