Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Comptem amb experts

a on els necessiti

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

Pagaments fraccionats – 2018 – Primer pagament (Mod. 202)

NOTA RELATIVA Al PRIMER PAGAMENT A COMPTE DE L’IMPOST DE SOCIETATS CORRESPONENT ALS EXERCICIS INICIATS A PARTIR D’1 DE GENER DE 2018 (MODEL 202).

(Període 1 de gener de 2018 al 31 de març de 2018)

TIPUS DE GRAVAMEN

A)

  1. Les entitats que calculen els pagaments fraccionats partint de la quota de l’últim període impositiu amb termini de declaració vençut (modalitat art. 40.2 de la LIS) hauran d’aplicar el 18% sobre l’import que figura en la casella 599 del model 200 (IS) corresponent a l’exercici 2016, presentat en el passat mes de juliol.
  2. Les entitats que calculin els seus pagaments fraccionats partint de la base imposable correguda fins a l’inici del termini del pagament (modalitat art. 40.3 de la LIS) si l’import net de la xifra de negocis (INCN) dels 12 mesos anteriors a l’inici del seu període impositiu no arriba a 10 milions d’euros. Si l’entitat té un tipus en aquest impost del 25%, el pagament fraccionat ho calcularà aplicant un 17% de la base correguda (5/7 del tipus arrodonit per defecte).
  3. Les entitats amb INCN en 12 mesos anteriors a l’inici del seu període impositiu, en el present cas, correspondria al tancament de l’exercici 2017 d’almenys, 10 milions d’euros.

L’import a ingressar del pagament fraccionat del període 1 de gener de 2018 al 31 de març de 2018 es calcularà de la següent forma:

  • El percentatge per calcular el pagament fraccionat serà el resultat de multiplicar per dinou vigèsimes parts el tipus de gravamen arrodonit per excés. Per tant, una entitat que tributi al 25% calcula el pagament aplicant a la base imposable del període el tipus del 24%, i una entitat el tipus de la qual sigui el 30% calcularà el pagament aplicant a la base correguda el 29% (entitats de crèdit i aquelles que es dediquin a l’exploració, recerca i explotació de jaciments i emmagatzematges subterranis d’hidrocarburs), al pagament fraccionat a ingressar es deurà prèviament deduir els pagaments per retencions a compte originats en el període.

               Mínim a ingressar (només per a empreses amb CN igual o superior a                   10 milions d’euros).

  • En general, la quantitat a ingressar no podrà ser inferior al 23 per cent, és a dir, un mínim del 23% del resultat comptable positiu dels 3 primers mesos (de l’1 de gener al 31 de març). Si es tracta de contribuents que tributen al 30%, el percentatge mínim a aplicar sobre el resultat comptable serà el 25%.

B) Les entitats la xifra de les quals de negocis hagués superat la xifra de 000.000 d’euros i fos inferior a 10.000.000 d’euros, durant l’exercici anterior, és a dir, 2017, deuran forma obligatòria aplicar la modalitat de l’article 40.3, a l’efecte de calcular i ingressar els pagaments a compte, anomenats “fraccionats”.      

Percentatge a aplicar sobre la base del pagament fraccionat serà el 17% i afectarà al període comprès entre l’1 de gener i el 31 de març de 2018.

C) PAGAMENTS I TERMINIS:

  • La transmissió telemàtica haurà de realitzar-se en la mateixa data (dia) en el qual procedeixi a efectuar l’ingrés corresponent.
  • Si desitgen domiciliar el pagament ho podran realitzar fins al 13 d’abril (divendres).
  • Termini límit de presentació no domiciliant el pagament: 20 d’abril (divendres).
  • Aquelles societats que hagin iniciat les seves activitats durant 2018 no hauran d’emplenar el model 202.
  • Aquelles entitats la xifra de les quals de negocis no hagi superat la quantitat de 6.000.000 d’euros durant els dotze mesos anteriors a la data en què s’iniciïn els períodes impositius, complint el període natural, que serà l’exercici tancat a 31 de desembre de 2017 i no hagin d’efectuar ingrés algun en 2018, no serà obligatòria la presentació del model 202.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una cordial salutació,

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa el teu comentari

Nom*

E-mail*

Website

Comentari*

*