Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Comptem amb experts

a on els necessiti

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Pacte successori

Què és el pacte successori?

El pacte successori és una eina ideal per a organitzar la transmissió del patrimoni familiar, perquè ens permet ordenar l’herència futura mitjançant un contracte en el qual les parts poden nomenar hereu i també realitzar atribucions particulars d’herència.

Mitjançant un pacte successori, dos o més persones poden celebrar un contracte que tingui per objecte la successió de tots dos o de qualsevol d’ells, podent nomenar en aquest contracte hereus o atorgar atribucions particulars a favor de les persones que desitgin (assimilables als llegats), en virtut dels quals s’assignarà al beneficiari d’aquesta atribució la titularitat d’un bé o dret concret dels obrants en el patrimoni del futur difunt.

En definitiva, el que permet aquest contracte és que dos o més persones puguin ordenar la seva successió sense necessitat d’acudir a la institució del testament o evitar que la mateixa desemboqui en les regles de la successió intestada, determinant quines persones i en quina manera esdevindran titulars del seu patrimoni (és a dir, de tots els seus béns, drets i obligacions) una vegada arribada la seva mort.

Cal tenir en compte que aquest instrument no pot utilitzar-se en tot el territori nacional, perquè només s’admet a Navarra, Biscaia, Aragó, Balears, Galícia i Catalunya. Per tant, solament podran atorgar pactes successoris vàlids les persones que tinguin veïnatge civil en algun dels citats territoris.

Avantatges

Enfront del testament, la institució del pacte successori presenta inqüestionables avantatges si el que es pretén és assegurar la tranquil·litat que entre els atorgants es coneixerà per tots, i fins a l’últim dia, la voluntat del causant. S’exclouen, així, sorpreses una vegada produïda la defunció, en el moment d’obrir el testament ja que el pacte successori és essencialment irrevocable.

El testament és un acte unilateral que només depèn de la voluntat de qui el signa qui pot canviar d’opinió i atorgar un nou testament que deixi sense efecte l’anterior. En canvi, el pacte successori és un contracte, que no depèn d’un sol signant sinó de tots ells, de manera que només es podrà modificar i revocar per acord de tots els que ho van signar o bé per les causes legals per a resoldre-ho.

Així doncs, el pacte successori ens dóna la seguretat i la confiança que el signat es complirà quan es produeixi la defunció, mentre que el testament sempre serà una incògnita fins que s’obri l’últim que el causant va atorgar.

Especial rellevància per a l’Empresa Familiar

A través del pacte successori són molts els aspectes que podem regular i que resulten fonamentals per al futur desenvolupament de l’empresa familiar: podem utilitzar-ho per a designar hereu; per a assignar elements concrets de l’herència a certs beneficiaris (per exemple: les accions de l’empresa familiar o immobles); però a més, el pacte també pot utilitzar-se per a imposar obligacions o condicions als qui hem designat com a receptors d’alguns béns (per exemple, que el fill que vagi a rebre el negoci familiar hagi d’ocupar el càrrec d’administrador de l’empresa; obligar-ho a mantenir i donar continuïtat a l’empresa familiar o bé exigir que certes branques del negoci es mantinguin indivises, havent de transmetre’s en la seva integritat).

Quan es sol utilitzar en la pràctica?

En la pràctica, la figura del pacte successori sol ser utilitzat principalment:

-Per a atorgar una espècie de testament mancomunat entre cònjuges (a través del heretament mutual i preventiu).

-Per a ordenar la successió de les empreses familiars, perquè entre tots els membres de la família titulars de l’activitat econòmica es pot pactar la successió dels titulars de la companyia de forma global i conjunta, determinant la titularitat de les accions o béns productius de la mateixa i fins i tot imposant càrregues o obligacions als hereus (tals com, per exemple, determinar quin membre de la família ha d’ostentar l’administració de l’empresa, exigir la indivisibilitat o alienació de la companyia, assegurar un determinat nivell d’ingressos a familiars del soci premort, etc.).

-Per a distribuir el patrimoni de forma conjunta en famílies extenses de capacitat econòmica elevada.

Qui poden atorgar un pacte successori?

Les persones que signen el pacte successori han de tenir un vincle de parentiu entre si: cònjuges, parelles de fet, parents en línia directa ascendent (pares, avis…) o descendent (fills, néts…) o parents en línia col·lateral fins a quart grau (cosins, oncles i nebots). Fins i tot podem implicar la família política en el pacte successori, perquè la Llei permet atorgar-lo amb els parents de la nostra parella en línia directa (sogres) i col·lateral fins al segon grau (cunyats).

No obstant això, l’afavorit pels pactes pot ser qualsevol, ja siguin els mateixos atorgants o terceres persones, siguin o no familiars.

Formalització en escriptura pública

Els pactes successoris han d’atorgar-se en escriptura pública perquè siguin vàlids. Una vegada atorgada l’escriptura pública, el Notari el comunicarà al Registre d’Actes d’Última Voluntat, com fa amb els testaments.

A més, en el cas d’atribucions particulars referides a immobles, poden fer-se constar en el Registre de la Propietat; i si aborden la continuïtat d’una empresa familiar, podrà accedir la seva existència al Registre Mercantil de la forma i la manera prevista per als protocols familiars.

Com tributa un pacte successori?

La constitució d’un pacte successori i la subsegüent designació d’ heretament o d’atribució particular generen una adquisició patrimonial a favor de la persona designada, la qual es podrà materialitzar en vida de l’atorgant o bé a la seva defunció.

A efectes tributaris, aquesta adquisició patrimonial tindrà la consideració d’adquisició gratuïta mortis causa, la qual cosa determinarà la seva subjecció a l’Impost sobre Successions i Donacions. Així ho estableix l’article 3 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, sobre l’Impost de Successions i Donacions, afirmant que constitueix fet imposable del mateix l’adquisició de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, així com la interpretació que d’aquesta normativa ha realitzat la Direcció General de Tributs sobre la matèria (V1521-14 de 10 de juny de 2014).

L’art. 11 b) de 1629/1.991 del Reglament de l’Impost de Successions i donacions (RISD) estableix entre altres títols successoris: “b) Els contractes i pactes successoris…”. Per això, podem manifestar que els pactes successoris són títols successoris equiparables a l’herència, llegat, i donacions mortis causa, que tributaran sota l’impost de successions.

D’altra banda, el guany patrimonial que es produeix en seu del difunt, que és la diferència entre el valor del bé des de la seva adquisició fins a la data de defunció (el que abans tributava sota la denominada “plusvàlua del mort”) queda exempta de l’impost en virtut de l’art. 33.3 b) de l’IRPF en les transmissions mortis causa.

Quan en el pacte successori s’estableix una atribució de present, és a dir, es dóna la plena propietat i lliure possessió d’un bé al futur hereu, per part del futur causant, tot això com un suposat “avançament de l’herència”, segons l’art. 24 de la citada Llei 29/1987, en les adquisicions produïdes en vida del causant com a conseqüència de contractes i pactes successoris, l’impost es reportarà el dia en què es causi o celebri aquest acord.

Així doncs, els pactes successoris amb lliurament de present tributaran sempre per successions (en ser títols successoris), però si hi ha lliurament de béns en el moment de celebrar-lo, l’impost es reportarà en el moment de signar el pacte. És a dir, tributarà per successions en el moment de la signatura notarial. I si tributa per successions li aconseguirà l’empara del 33.3 b) de l’IRPF quedant fora de gravamen el guany patrimonial.

Analitzant l’efecte de les possibles donacions que realitza el causant abans de la seva defunció, cal dir que, si el transmitent morís abans dels quatre anys, la transmissió de present amb pacte successori no acumula a l’herència, tal com es determina en la Consulta Vinculant núm. 3087-13 de la Direcció General de Tributs que considera que “no acumula perquè la normativa de l’impost no ha prescrit tal suposat.”

De la mateixa manera, com el pacte implica atribució mortis causa, no cap acumulació entre dos pactes successoris amb lliuraments de present atorgats per un constituent  a favor de la mateixa persona.

En efecte, si atorguem diverses donacions al mateix donatari, aquestes s’acumulen a l’efecte del ISD al donatari (dins dels tres anys) i a l’hereu (dins dels quatre anys). En canvi, si aquestes mateixes donacions les fem a través de pactes successoris, no acumularan, ja que estem davant transmissions mortis causa que no contemplen les acumulacions.

Respecte a l’evolució sobre la interpretació administrativa i jurisprudencial de la tributació del pacte successori, fins ara, l’adquisició patrimonial per mitjà del pacte tant atribució de present, com en el moment de la defunció, es tractava com una adquisició gratuïta mortis causa, tributant per successions. Si bé, la DGT establia que, no són transmissions mortis causa i assimilava a la donació el guany patrimonial en IRPF generada en el constituent, quedant subjecta a tributació quan el pacte successori significa atribució de béns.

En el cas concret de Catalunya, la CV núm. 4733-16 ve a donar una resposta respecte a la interpretació de la fiscalitat en els pactes successoris catalans. D’una banda, deixa clar que els pactes successoris catalans són títols successoris, a l’efecte del ISD i per tant: “L’exposat (que tributa per successions i meritació el dia de la celebració del pacte) és plenament aplicable al pacte successori regulat  a l’art 431.19.2 (Llei 10/2.008 Llibre IV C.C.C)”, si bé realitza una distinció que no deixa sorprendre.

Si estem davant un heretament simple i cumulatiu (art. 431-19 C.c.cat: “L’heretament és cumulatiu si, a més de conferir la qualitat d’hereu del causant, atribueix a la persona instituïda tots els béns presents del causant i no perd aquest caràcter encara que el causant exclogui béns concrets de l’atribució de present”), el ISD s’esdevingui per l’atribució de present que s’exclou de l’heretamnet, el dia de la celebració del pacte, quedant exempt en IRPF per aplicació del 33.3.b) en les adquisicions de present.

En canvi, si estem davant un pacte successori d’atribució particular (431-29 C.c.cat) amb transmissió de present de béns, l’acte es considera donació (és a dir tributaria per donacions, encara que no el deixa clar), establint que ”la transmissió de present es considerarà donació, en aquest supòsit el pacte successori adquireix un caràcter híbrid anticipant la meritació de l’impost (art. 24) i haurà de regir-se per la normativa pròpia de les adquisicions a títol gratuït inter vivos” i afegint que: “La inexistència de guany patrimonial hauria de canalitzar-se a través de l’art. 33.3 lletra c” (donació d’empresa o participacions -65 anys, cessi activitat, regla de manteniment). Amb el que sembla que els pactes successoris d’atribucions particulars amb lliurament de present tributarien per donacions i no quedarien exemptes del guany patrimonial del 33.3.b de l’IRPF, a excepció dels lliuraments d’empreses individuals i participacions d’empreses, sempre que compleixin els requisits, de per si mateix, la bonificació de la qual ja gaudeixen.

A la vista de les diferents interpretacions, cal esperar una regulació concreta sobre la tributació dels pactes successoris davant la diversitat de tractaments jurisprudencials en figures semblants.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa el teu comentari

Nom*

E-mail*

Website

Comentari*

*