Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Comptem amb experts

a on els necessiti

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Modificacions IVA – SII i model 322-

1. GESTIÓ DE LLIBRES REGISTRE DE L’IVA A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AEAT -SII- (art. únic)

Amb efectes 1/07/2018 s’introdueixen les següents modificacions -de caràcter merament formal i tècnic- en l’Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen la gestió dels Llibres registre de l’IVA a través de la Seu electrònica de l’AEAT establerta en l’article 62.6 del RIVA:

1) S’afegeix un camp identificador (NIF de l’entitat successora en la identificació de la factura), per als registres de facturació realitzats per una entitat en la seva condició de successora d’una altra entitat per operacions de reestructuració societària.

2) S’afegeix, en el llibre registre de factures rebudes, la clau de factura “LC Duanes – Liquidació complementària” (IVA a la importació).

3) Es creen dues marques específiques associades a les següents claus de factura:

  • La descripció de la clau F1, es modifica per incloure a més de les factures completes a les factures simplificades qualificades regulades en els articles 7.2 i 7.3 del Reglament de facturació (identificació destinatari i desglossament quota IVA). Aquesta modificació es realitza tant en el Llibre registre de factures rebudes com emeses.
  • La descripció de la clau F2, es modifica per incloure a més de les factures simplificades de l’art 7.1 Reglament de facturació, a les previstes en l’article 6.1.d) del mateix, en les quals una factura completa pogués no fer constar la identificació de destinatari. Aquesta última identificació solament és possible en el Llibre registre de factures emeses.

4) S’inclou una nova clau de mitjà de cobrament/pagament en relació amb les operacions acollides o afectades pel règim especial del criteri de caixa de l’IVA, per identificar aquells cobraments i pagaments que s’instrumentin mitjançant ordres de domiciliació bancària. Aquesta nova clau està tant en el Llibre registre de factures emeses com en el de rebudes.

5) Es crea un camp addicional de contingut lliure denominat “referència externa” perquè -els qui ho estimin oportú- ho utilitzin, amb la finalitat que pogués tenir en els seus anteriors Llibres registre (assentament comptable, etc.). Es recull en tots els llibres registre.

6) S’estableix una marca -en el Llibre registre de factures emeses- per a la identificació d’aquelles factures expedides per tercers d’acord amb el previst en les disposicions addicionals 3ª i 6ª del Reglament de facturació.

7) Es creen camps específics associats a les diferents modalitats de causa d’exempció, permetent el desglossament de l’import de base exempta. Afecta al llibre registre de factures emeses.

8) Es crea també -en el llibre registre de factures emeses- un esquema específic de subministrament en el cas que els subjectes passius informin de més de 15 nombres de referències cadastrals dins d’un mateix registre de facturació (arrendaments de locals de negoci no subjectes a retenció), permetent-los realitzar un enviament independent d’aquesta informació.

9)Es crea un identificador (L28) que específica aquells registres de facturació amb dificultats per enviar-se en termini per no tenir constància del canvi de condició a Gran Empresa, de la inclusió en REDEME o d’un canvi en la competència inspectora.

10) S’introdueix un identificador (L29) que especifica aquelles factures amb import de la factura superior o igual a un llindar de 100.000 euros. Així, si el registre de facturació supera aquesta quantitat és necessari marcar aquest identificador (amb això es pretén que el subjecte passiu pugui detectar errors registrals respecte de la quantia).

11) També es renomenen alguns camps de registre per oferir una major precisió i claredat en el seu contingut. Per exemple, import percebut per transmissions d’immobles subjectes a IVA; període de liquidació (1T, 2T, 3T i 4T); etc.

12) Es creen dues noves claus de comunicació en el llibre registre de factures emeses que permeten articular un nou procediment de subministrament de la informació corresponent a les devolucions de l’IVA en el règim de viatgers al fet que es refereix l’article 21.2.º LIVA.

Aquesta modalitat de remissió de la informació requereix identificar els registres corresponents a aquestes devolucions amb un nou tipus de comunicació i identificant en el camp de nombre de factura el nombre corresponent al document electrònic de reemborsament al fet que es refereix l’art. 9 RIVA.

12)(…) En concret, es tracta d’una simplificació basada a efectuar respecte d’aquestes devolucions un tipus de comunicació diferent (A5 per a les altes, o A6 per a les modificacions). Així doncs, en el camp nombre de factura del DER, es procedirà a desglossar com a imports en negatiu la base i quota objecte de devolució. D’altra banda, el període que es consignarà en aquest registre serà aquell en el qual es vagi a tenir en compte la minoració de l’IVA repercutit. D’aquesta manera no serà necessari modificar el registre de la factura anterior.

Les operacions informades amb aquestes claus de comunicació no es computaran a l’efecte del volum d’operacions.

Finalment, assenyalar que aquest procediment serà alternatiu al sistema actual de remissió d’aquesta informació corresponent a aquestes devolucions (clau A4).

IMPORTANT: Com a conseqüència de totes les modificacions comentades prèviament, se substitueix l’annex I de l’Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per l’annex I d’aquesta Ordre. En el mateix, es destaquen les modificacions efectuades en un color groc (amb efectes 1/07/2018). En aquest sentit, recordar també que l’esmentat annex I assenyala, en color vermell, els camps obligatoris, mentre que els camps opcionals són els que figuren en color negre. Finalment, en color rosat, s’indiquen els camps de selecció. Poden consultar el document en el següent link:

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boe-a-2018-2690

Finalment, s’afegeix una disposició addicional segona (DÓNA 2ª), passant a numerar-se la disposició addicional única existent en l’anterior Ordre (any 2017), com a disposició addicional primera (DA 1ª).

Aquesta DA 2ª, que s’introdueix, es refereix a la Informació a subministrar en relació amb el període de temps anterior a la inclusió en l’obligació de portar els Llibres registre a través de la Seu electrònica de l’Agència Tributària, corresponent al mateix exercici en què es produeixi la citada inclusió, establint que els subjectes passius que quedin obligats a portar els llibres registre de l’IVA a través de la Seu electrònica de l’AEAT des d’una data diferent al primer dia de l’exercici, també resultaran obligats a remetre els registres de facturació corresponents al període de temps anterior a la inclusió, corresponents al mateix exercici en què es produeixi la citada inclusió.

Com a conseqüència d’aquesta modificació, el valor 16 de la clau L3.1 de règim de l’IVA i operacions amb transcendència tributària en el llibre registre de factures expedides i el valor 14 de la clau L3.2 de règim especial o transcendència en factures rebudes, contingudes en l’annex I, passen a denominar-se “Primer semestre 2017 i altres factures anteriors a la inclusió en el SII”, en lloc de “Primer semestre 2017”.

2. Model 322 “Impost sobre el Valor Afegit. Grup d’entitats. Autoliquidació mensual. Ingrés de l’IVA a la importació liquidat per la Duana” (D.F. 1ª)

Amb efectes 28/02/2018 es modifica l’annex I de l’Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, relatiu al model 322:

El motiu del canvi es troba en la necessitat de corregir una duplicitat d’informació a l’apartat d’Identificació del model, suprimint-se el relatiu a “Subjecte passiu que tributa exclusivament a una Administració tributària Foral amb IVA a la importació liquidat per la Duana pendent d’ingrés…”.

3. ENTRADA EN VIGOR (D.F. 2ª)

“La present ordre entrarà en vigor el dia 1 de juliol de 2018. No obstant això, la disposició final primera entrarà en vigor l’endemà al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat.”

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una cordial salutació,

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa el teu comentari

Nom*

E-mail*

Website

Comentari*

*