Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Comptem amb experts

a on els necessiti

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Model 540

El passat 17 de maig 2019 va entrar en vigor el Decret llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei de l’Impost sobre els Actius No Productius de les Persones Jurídiques (IANP).

Aquest impost va néixer amb la Llei 6/2017, de 9 de maig, aprovada pel Parlament de Catalunya, mitjançant la qual es va crear un nou impost que grava els denominats “actius no productius de les persones jurídiques” i que es refereix a immobles, vehicles, embarcacions, aeronaus i també obres artístiques, antiguitats i joies, que són propietat de les societats i que compleixen determinades característiques.

No obstant això, l’impost no va arribar a entrar en vigor, puix que el Govern de l’Estat va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra certs articles de la norma, provocant la suspensió de la seva aplicació.

El passat 26 de març de 2019 el Tribunal Constitucional, mitjançant la Sentència 28/2019, de 28 de febrer, va desestimar el recurs d’inconstitucionalitat, confirmant l’aplicabilitat de l’impost des de la data d’aprovació inicial. Així, doncs, els obligats a satisfer aquest impost hauran de presentar en 2019 les autoliquidacions corresponents als exercicis 2017, 2018 i 2019.

Meritació i termini de presentació

Aquest impost s’esdevingui l’1 de gener de cada any i el termini per a la seva presentació i ingrés s’estableix, de manera general, des de l’1 al 30 de juny de cada any.
No obstant això, per a la presentació de les declaracions dels exercicis 2017, 2018 i 2019, es regula, de manera extraordinària, un termini de presentació que va des de l’1 d’octubre fins al 30 de novembre de 2019.

Què grava el IANP?

El IANP grava la tinença de certs actius per part d’entitats domiciliades a Catalunya, quan aquests actius no productius estiguin també a Catalunya.
Les entitats contribuents de l’impost seran tant les entitats amb personalitat jurídica com aquelles que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició.

Queden excloses les entitats que tinguin la consideració de societats patrimonials en el marc de l’Impost de societats.

En concret, els béns improductius afectats són els següents:

-Béns immobles.

-Vehicles de motor amb una potència igual o superior a 200 CV.

-Embarcacions d’oci i aeronaus.

-Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del Patrimoni Històric.

-Joies.

S’exceptuen de gravamen els béns immobles de les entitats sense ànim de lucre que es destinin, de manera exclusiva, a les seves finalitats pròpies de caràcter no lucratiu.

Què s’entén per actius no productius?

-Els actius no afectes a una activitat econòmica.

A aquest efecte es consideren afectes a una activitat, i per tant no es consideren improductius, aquells elements el preu d’adquisició dels quals no superi els beneficis dels últims deu anys de les activitats econòmiques desenvolupades per l’entitat.

-Els actius cedits de manera gratuïta a propietaris, socis o partícips, o a persones vinculades d’acord amb l’article 18 LIS, sense que aquesta cessió constitueixi una retribució en espècie per a la persona física.

-Els actius cedits mitjançant preu a propietaris, socis o partícips, o a persones vinculades d’acord amb l’article 18 LIS, tret que la retribució sigui a valor de mercat, el beneficiari treballi de manera efectiva en la societat i rebi per això una retribució superior al preu de la cessió de l’actiu en qüestió.

Queden expressament exclosos de l’impost els actius cedits gratuïtament a favor de treballadors no propietaris, no socis o no partícips de l’entitat, que constitueixin rendiment en espècie per a aquests, així com els que es destinin a serveis econòmics i socioculturals del personal al servei de l’activitat.

Base imposable i tipus impositiu

La base imposable estarà constituïda per la suma total del valor dels elements no productius objecte de declaració.

La valoració dels actius s’efectuarà d’acord amb les següents directrius:

-Béns immobles: valor cadastral.

-Vehicles a motor, embarcacions i aeronaus: valor de mercat, sent vàlid utilitzar les taules aprovades a l’efecte del ISD o del ITPAJD.

-Objectes d’art i antiguitats i joies: valor de mercat.

El tipus de gravamen ve determinat per la mateixa tarifa aplicable a l’Impost sobre el Patrimoni a Catalunya, consistint en una escala progressiva amb un tipus mínim del 0,21% i un tipus màxim del 2,75%.

L’autoliquidació i pagament de l’impost ha de fer-se per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, utilitzant el model d’autoliquidació 540.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa el teu comentari

Nom*

E-mail*

Website

Comentari*

*