Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Comptem amb experts

a on els necessiti

Model 200, Declaració Impost Societats

Ordre HFP/441/2018, de 26 d’abril, per la qual s’aprova, entre uns altres, el model 200 de l’Impost de societats i de l’Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents, per als períodes impositius iniciats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017.

La finalitat de l’aprovació del model no és una altra que la incorporació en la declaració de les novetats normatives que s’han anat succeint, a saber:

  • Reial decret-Llei 3/2016 de 2 de desembre, pel qual s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques. Aquesta norma té com a finalitat descartar la incorporació de qualsevol renda, positiva o negativa, que pugui generar la tinença de participacions en altres entitats a través d’un autèntic règim d’exempció.

Altres modificacions que el Reial decret-Llei ha introduït en la normativa de l’Impost, una vegada finalitzat el règim transitori establert en la Llei 27/2014, de l’Impost de societats, per als períodes iniciats en 2017, són els límits de compensació de bases negatives i actius per impost diferit, així com de compensació de quotes negatives de cooperatives, que  passen a ser del 70%, per als contribuents amb import net de la xifra de negocis inferior a 20 milions d’euros, mantenint-se els límits del 50% i del 25% per a aquells amb una xifra de negocis superior a aquest import, això sí, en tot cas, sense límit fins a un milió d’euros, en la compensació de bases imposables negatives.

  • Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, per la qual es van augmentar els percentatges de deducció, les bases de deducció i els límits de deduïbilitat en relació amb la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals. També va introduir modificacions en relació a les entitats ZEC i va establir les activitats prioritàries de mecenatge i els esdeveniments d’excepcional interès públic.

En la citada ordre HFP/441/2018 es publiquen els formularis per subministrar informació en relació amb determinades deduccions i correccions al compte de pèrdues i guanys iguals o superiors a 50.000 euros, i la memòria anual d’activitats i projectes executats i investigadors afectats per bonificacions a la Seguretat Social.

Termini de presentació de l’Impost: Es manté, amb caràcter general, els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. D’aquesta manera, si el període impositiu coincideix amb l’any natural, el termini finalitza el 25 de juliol. Ara bé, tingui’s en compte que, per domiciliar el pagament del deute tributari, el termini finalitza el 20 de juliol de 2018.

NOVETATS A DESTACAR DEL CONTINGUT DEL MODEL 200

  • Pàg. 1 Casella:

00072                extinció d’entitat

00073                altres operacions

  • Pàg. 12 Casella:

01807           pèrdues per deterioració de valors representatius de participacions en capital  o fons propis (Art. 15 K) LIS)

01808           disminució del valor originat per criteri de valor raonable. (Art. 15 L) LIS)

Quota d’exercici a ingressar o a retornar:

  • Pàg. 14 bis Caselles:

01785 / 01786        retencions per rendiments del capital mobiliari

01787 / 01788        retencions per arrendaments d’immobles urbans.

01789 / 01790        retencions per rendiments de capital mobiliari atribuït per entitats en a  tribució de rendes.

01791 / 01792        retenció per arrendament d’immobles urbans atribuïts per entitats en a tribució de rendes.

01793 / 01794        retencions per altres conceptes diferents als rendiments del  capital mo  biliari o als arrendaments d’immobles urbans atribuïts per entitats en atribució de rendes.

01795 / 01796          retencions i ingressos a compte participacions IIC.

00597 / 01797          retencions sobre els premis de determinades loteries i apostes.

01798 / 01799           retencions per altres conceptes NO inclosos en les caselles anteriors.

Entrada en vigor: La citada Ordre entrarà en vigor el dia 1 de juliol de 2018.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una cordial salutació,

P.D.: Poden descarregar l’imprès del model 200 de declaració de l’Impost de societats en la següent adreça electrònica:

http://www.agenciatributaria.es/aeat.internet/sociedades/padis.shtml

(A data d’avui no està disponible l’exercici 2017)

Verifiquin que compleixen els requisits exigits a l’efecte d’emplenar el citat model.

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa el teu comentari

Nom*

E-mail*

Website

Comentari*

*