Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Comptem amb experts

a on els necessiti

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

(Castellano) Medidas locales arrendados

En el DOGC de data 22 d’octubre de 2020 s’ha publicat el DECRET LLEI 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, pel qual la Generalitat estableix una sèrie de mesures dirigides al fet que l’arrendador i l’arrendatari suportin conjuntament les conseqüències negatives que es deriven de les prohibicions, suspensions i restriccions imposades per motiu de la COVID-19. Aquesta nova regulació va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació, això és, el 22 d’octubre de 2020.

El DECRET LLEI 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats (DL 34/2020) estableix una sèrie de mesures que permet als arrendataris exigir una reducció de la renda en els arrendaments de locals que vinguin afectats per les restriccions adoptades pel Govern per motiu de la COVID-19.
El DL 34/2020 estableix que, en aquells contractes d’arrendament de locals de negoci subscrits amb posterioritat a l’1 de gener de 1995, l’arrendatari d’un local en el qual es desenvolupi alguna activitat que hagi estat suspesa o restringida parcialment a conseqüència de la COVID19 pugui requerir fefaentment a l’arrendador una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte.
La intenció perseguida amb aquesta norma és que arrendador i arrendatari siguin capaços d’aconseguir un acord durant el mes següent a comptar des de la data del requeriment de l’arrendatari. No obstant això, i a l’efecte d’evitar que les negociacions es dilatin excessivament en el temps, el DL 34/2020 estableix que en el supòsit en què arrendador i arrendatari no siguin capaços de renegociar les condicions de l’arrendament del local en aquest termini, la renda i altres quantitats degudes per l’arrendatari hauran de reduir-se (mentre durin les mesures de restricció) segons segueix:

a) En cas de suspensió del desenvolupament de l’activitat, en un 50%.
Amb les restriccions en vigor actualment, aquesta mesura afecta bars, restaurants, gimnasos, centres d’estètica, bingos, casinos, sales de joc i *ludotecas.
En aquest cas de suspensió, cal tenir en compte que si les mesures restrictives es prolonguen més de tres (3) mesos en el transcurs d’un any a comptar des de l’entrada en vigor del RL 34/2020, l’arrendatari podrà optar, mentre es mantingui aquesta circumstància i fins a tres mesos després del cessament complet de les mesures, per desistir unilateralment del contracte mediant un preavís d’un mes i sense que això comporti el pagament de cap penalització.

b) En cas de restricció parcial de l’aprofitament material del local, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, mesura objectivament per la reducció d’aforament o d’horaris o per altres limitacions imposades per la norma. És a dir, el 50% de la part desaprofitada.
Segons les restriccions actuals, entre els negocis amb l’aforament o els horaris parcialment afectats per les restriccions hi ha teatres, comerços, botigues de 24 hores i hotels.
L’aplicació d’aquestes mesures no quedarà afectada per la prestació de serveis de lliurament a domicili o de recollida de productes en l’establiment.

El DL 34/2020 permet que l’arrendatari pugui exigir a la part arrendadora que imputi totalment o parcialment a l’obligació de pagar les referides rendes, totes aquelles quantitats degudes a les garanties que hagués prestat (EXCLOSES en qualsevol cas la fiança legal obligatòria i altres garanties dipositades en l’organisme oficial competent), estant obligada la part arrendatària a reintegrar aquestes garanties en el termini d’un any a comptar des de la desaparició de les restriccions imposades per motiu de la COVID19 o, en cas que el seu termini de durada sigui inferior, abans de la finalització del contracte.

Finalment, és de destacar el fet que l’efectivitat d’aquestes mesures s’aplica retroactivament a la data del requeriment remès per l’arrendatari pel que l’arrendador haurà d’abstenir-se d’emetre factura alguna contra la part arrendatària fins que transcorri el termini mensual previst per a la negociació o, en cas de ser anterior, la data de l’acord aconseguit.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa el teu comentari

Nom*

E-mail*

Website

Comentari*

*