La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Comptem amb experts

a on els necessiti

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

MESURES JUDICIALS COVID 19 (RDL 16-2020)

En el BOE d’ahir es va publicar el Reial decret llei 16/2020, de 28 d’abril, que entra en vigor a partir de demà i en el qual es recull un paquet de mesures processals i organitzatives per a fer front al COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia, sent la mesura més controvertida l’habilitació dels dies 11 a 31 d’agost com a dies hàbils en l’àmbit judicial.
El Reial decret llei 16/2020 aborda les mesures organitzatives, processals i de seguretat laboral més urgents per a la gradual volta a l’activitat dels jutjats i tribunals després del confinament, tenint com a principal prioritat la salut dels funcionaris de l’administració de justícia i dels professionals que desenvolupen la seva labor en aquest àmbit.
Així mateix, amb l’aprovació d’aquesta normativa es tracta de fer front al previsible increment d’assumptes en els òrgans judicials i pretén intentar superar el col·lapse judicial generat per la crisi del coronavirus des que, amb la declaració de l’estat d’alarma, es va suspendre tota l’activitat judicial (excepte els serveis essencials com a protecció de menors o violència de gènere) i es van paralitzar els terminis processals.
En aquesta Newsletter explicarem les mesures més rellevants adoptades pel Reial decret llei 16/2020.
ENTRADA EN VIGOR I VIGÈNCIA:
El 28 d’abril el Govern va aprovar un nou paquet de mesures processals i organitzatives per a fer front a la crisi causada pel coronavirus en l’àmbit de l’Administració de Justícia que entren en vigor avui, 30 d’abril, i la vigència del qual és de tres (3) mesos.
Així mateix, el que es disposa en el Reial decret llei 16/2020 serà també d’aplicació a totes les actuacions processals que es realitzin a partir de la seva entrada en vigor, qualsevol que sigui la data d’iniciació del procés en què es produeixin, excepte aquelles que tinguin un termini determinat en el propi reial decret llei.

MESURES PER A RECUPERAR L’ACTIVITAT JUDICIAL:
Aquest bloc té com a finalitat sobreposar-se de la suspensió de pràcticament tota l’activitat judicial des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, contemplant-se les següents mesures:
1. Possibilitat de convertir òrgans judicials en òrgans associats temporalment als assumptes derivats de la crisi del *Covid-19.
2. Habilitació dels dies compresos entre l’11 i el 31 d’agost (amb l’excepció de dissabtes, diumenges i festius), en els àmbits judicials en què aquests dies siguin inhàbils.
Aquesta mesura s’ha pres fent cas omís a les propostes realitzades per diversos operadors jurídics, fins i tot els propis funcionaris de justícia, de concentrar el període vacacional de tots els professionals de la Justícia el mes d’agost, de manera que pogués desenvolupar-se l’activitat ordinària a ple rendiment els mesos de juliol i setembre.
3. Permetre que els Jutges d’Adscripció Territorial (jutges de carrera que actuen com a reforç o cobreixen vacants i absències en jutjats i tribunals) puguin ser assignats preferentment als assumptes derivats de la pandèmia.
4. Habilitar als lletrats de l’administració de Justícia en pràctiques, aquells que han aprovat l’oposició, però encara no s’han incorporat com a titulars als jutjats, al fet que realitzin labors de substitució i reforç.
5. Possibilitat que els funcionaris de cada jutjat, tribunal o fiscalia exerceixin les seves funcions en una altra unitat de la mateixa localitat i el mateix ordre jurisdiccional.

MESURES PROCESSALS:
La finalitat de les mesures aprovades en aquest bloc és la d’evitar confusions en el còmput de terminis després de l’estat d’alarma i atendre l’increment d’assumptes en determinats àmbits. Aquestes mesures són:
1. Els terminis processals que haguessin quedat suspesos amb la declaració de l’estat d’alarma tornaran a computar-se des del seu inici (és a dir, des de zero), sent per tant el primer dia del còmput el següent dia hàbil a aquell en el qual deixi de tenir efecte la suspensió del procediment corresponent.
Tot i que no s’especifica en el Reial decret llei 16/2020, en principi, es reiniciaran el dia hàbil següent al cessament l’estat d’alarma, tret que es disposi una altra cosa en eventuals pròrrogues addicionals d’aquest.
2. El termini per als tràmits dels recursos contra sentències i altres resolucions que posin fi al procediment i que siguin notificades durant l’estat d’alarma o en els 20 dies següents a la seva finalització, quedaran ampliats per un termini igual al previst per al seu tràmit (ja sigui anunci, preparació, formalització o interposició) en la seva corresponent llei reguladora.
3. Es regula un procediment especial, preferent i sumari per a qüestions de família derivades de la pandèmia, relatives a règims de visites o custòdies compartides no gaudides (establint-se en aquest cas un sistema de compensació), així com a ajustos en les pensions per a progenitors en situació de vulnerabilitat pel Covid-19, i es regula així mateix un procediment urgent de modificació de mesures, amb terminis de tramitació semblants per a les mesures provisionals.
4. En el cas de les demandes presentades en relació amb els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTE), es permet que els que no afectin a més de 5 treballadors i no aconsegueixin els llindars de l’acomiadament col·lectiu (en particular els de les Pimes) es puguin regir per un procés més simple i ràpid a través de la modalitat processal del conflicte col·lectiu, sense privar al treballador del dret a impugnar-lo de manera individual. Els subjectes legitimats per a interposar aquesta demanda són tant els representants dels treballadors com les comissions representatives triades conforme a la normativa laboral dictada per a pal·liar els efectes derivats del *COVID-19 en relació amb els ERTEs.
5. S’introdueix una disposició perquè el Registre Civil no hagi de tramitar de nou els expedients de matrimoni ja tramitats i suspesos pel confinament, amb la voluntat que les persones que hagin planificat les seves noces i no hagin pogut celebrar-la no s’enfrontin a nous retards.
Així mateix, durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a tres mesos després de la seva finalització s’ampliarà a cinc dies naturals el termini de 72 hores perquè la direcció d’hospitals, clíniques i establiments sanitaris comuniquin a l’Oficina del Registre Civil els naixements que hagin tingut lloc en el centre sanitari.
Finalment, es modifica i amplia la Vacatio legis de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil, fins al 30 d’abril de 2021.
6. S’estableix que des de l’aixecament de la suspensió dels terminis processals i fins al 31 de desembre de 2020, es tramitaran amb caràcter preferent els procediments indicats a continuació:
En l’àmbit civil:
a. Els processos o expedients de jurisdicció voluntària en els quals s’adoptin les mesures patern filials de l’article 158 del Codi Civil, així com el procediment especial i sumari en matèria de dret de família a conseqüència del COVID-19.
b. Els processos derivats de la falta de reconeixement per l’entitat creditora de la moratòria legal en les hipoteques d’habitatge habitual i d’immobles afectes a l’activitat econòmica.
c. Els processos derivats de qualssevol reclamacions que poguessin plantejar els arrendataris per falta d’aplicació de la moratòria prevista legalment o de la pròrroga obligatòria del contracte.
d. Els procediments concursals de deutors que siguin persones naturals i que no tinguin la condició d’empresaris.
En l’àmbit contenciós-administratiu, els recursos contra les administracions per la denegació d’ajudes per a pal·liar els efectes econòmics del Covid-19.
Finalment, en l’àmbit social, determinats procediments com ara els processos per acomiadament o extinció de contracte, els derivats dels permisos retribuïts recuperables, els procediments per aplicació del pla MECUIDA, els procediments per a la impugnació dels ERTE COVID-19 i els que se substanciïn per a fer efectiva la modalitat de treball a distància.
MESURES CONCURSALS:
Mitjançant aquest paquet de mesures es vol fer front al previsible increment de processos concursals en els jutjats del Mercantil. Aquestes mesures tenen una triple finalitat:
i. En primer lloc, mantenir la continuïtat econòmica de les empreses i dels professionals i autònoms que, amb anterioritat a l’estat d’alarma, venien complint les seves obligacions derivades d’un conveni o un acord extrajudicial o de refinançament.
*ii. Així mateix es busca potenciar i incentivar el finançament de les empreses per a atendre les seves necessitats transitòries de liquiditat.
*iii. Finalment, es pretén evitar el col·lapse dels jutjats del Mercantil a causa de la gran afluència de casos que s’espera després de la represa dels terminis processals.
Les mesures més rellevants són:
1. Es recupera la figura del reconvenio. Durant l’any següent a la declaració de l’estat d’alarma, es permetrà al deutor sol·licitar la modificació del conveni que estigui en període de compliment (*reconvenio). El procediment i règim de majories seran els mateixos que els previstos per a l’aprovació del conveni originari, si bé la seva tramitació serà sempre escrita.
El *reconvenio no afectarà crèdits nascuts després de l’aprovació del conveni ni als creditors privilegiats, tret que el secundin expressament.
En els sis mesos següents a la declaració de l’estat d’alarma, es traslladaran al deutor les sol·licituds d’incompliment de conveni que es presentin per a donar-li l’oportunitat de formular un *reconvenio, la tramitació del qual tindria preferència sobre aquelles.
Aquestes mateixes regles s’aplicaran als acords extrajudicials de pagament.
2. S’ajorna durant un any des de la declaració de l’estat d’alarma el deure del deutor que tingués un conveni subscrit amb els creditors i que conegui la impossibilitat de poder complir el conveni aprovat o les obligacions adquirides després, a sol·licitar la liquidació, sempre que presenti una proposta de modificació del conveni. No obstant això, si el deutor ja hagués sol·licitat l’obertura de la liquidació durant l’estat d’alarma, no es proveirà aquesta petició en cas que presenti una proposta de *reconvenio.
Durant l’any que segueix a la declaració de l’estat d’alarma, el jutjat no acordarà l’obertura de la liquidació, encara que el creditor acrediti algun fet dels quals puguin fonamentar la declaració de concurs.
Si s’incomplís el conveni o *reconvenio aprovat dins dels dos anys següents a la declaració de l’estat d’alarma, es consideraran crèdits contra la massa els derivats d’ingressos de tresoreria per finançament o constitució de garanties personals o reals (encara que provinguin de persones especialment relacionades) que constessin en el conveni o reconvenio.
3. Durant l’any següent a la declaració de l’estat d’alarma, es permet als deutors que tinguessin un acord de refinançament homologat presentar proposta de modificació o una nova sol·licitud sense necessitat que hagi transcorregut el termini d’un any des de l’anterior sol·licitud.
En els sis mesos següents a la declaració de l’estat d’alarma, es traslladaran al deutor les sol·licituds d’incompliment de l’acord de refinançament homologat que es presentin per a donar-li l’oportunitat de renegociar-lo o negociar un nou, la tramitació del qual tindria preferència sobre aquelles.
4. Les empreses o autònoms que es trobin en estat d’insolvència no tindran l’obligació de sol·licitar la declaració de concurs fins al 31 de desembre de 2020. Fins a aquesta mateixa data, els jutges no admetran a tràmit les sol·licituds de concurs necessari presentades des de la declaració de l’estat d’alarma.
Durant aquest temps, s’admetrà a tràmit amb preferència la sol·licitud de concurs voluntari del deutor, tot i que fora de data posterior a la de concurs necessari.
5. El finançament que una persona especialment relacionada concedeixi al deutor després de la declaració de l’estat d’alarma donarà lloc a un crèdit ordinari en el concurs que es declari dins dels dos anys següents al començament d’aquell estat. Durant aquest temps, la mateixa qualificació obtindrà el crèdit en què se subrogui una persona especialment relacionada a conseqüència d’haver satisfet un crèdit ordinari o privilegiat.
6. En les impugnacions de l’inventari i de la llista de creditors solament s’admetrà prova documental i pericial –que haurà d’acompanyar-se a la demanda o a la contestació– i per regla general no serà necessària la celebració de vista. Es tindrà per aplanat al demandat que no contesti a la demanda, excepte al creditor públic.
7. Tindran tramitació preferent: incidents laborals; vendes d’unitats productives; propostes de conveni, reconvenio i incidents d’oposició a l’aprovació del conveni; accions de reintegració; sol·licituds d’homologació d’acords de refinançament o renegociació dels homologats; mesures cautelars; i incidents de conservació de la massa activa.
8. Els jutjats aprovaran amb immediatesa els plans de liquidació ja presentats i requeriran la urgent presentació d’aquests plans en els concursos que estiguin en fase de liquidació per a procedir a la seva aprovació.
9. S’estableix l’obligatorietat de la subhasta extrajudicial per a liquidar actius concursals, encara que el pla de liquidació disposés una altra cosa. No obstant això, en qualsevol fase del concurs, les unitats productives es realitzaran a través de qualsevol sistema de venda i s’estarà al procediment acordat per a aquells béns afectes l’alienació dels quals ja hagués estat autoritzada judicialment.
10. Dins de l’any següent a la declaració de l’estat d’alarma, quan dos mediadors concursals rebutgin la seva designació, a l’efecte del concurs consecutiu es considerarà que el deutor ha intentat sense èxit un acord extrajudicial de pagaments.

MESURES SOCIETÀRIES:
En aquest cas, les mesures van dirigides a la suspensió de la causa de dissolució per pèrdues, de tal manera que no es prendran en consideració les pèrdues del present exercici 2020 a l’efecte de determinar la concurrència de la causa de dissolució prevista en l’article 363.1 e) de la Llei de Societats de Capital, sense perjudici del deure de sol·licitar el concurs conforme al Reial decret llei 16/2020 objecte d’anàlisi.
Així, si en el resultat de l’exercici 2021 s’apreciessin pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, haurà de convocar-se pels administradors o podrà sol·licitar-se per qualsevol soci en el termini de dos mesos a comptar des del tancament de l’exercici conforme a l’article 365 de la citada llei, la celebració de junta per a procedir a la dissolució de la societat, tret que s’augmenti o redueixi el capital en la mesura suficient.

MESURES EN L’ÀMBIT DEL LLOGUER:
1. Es modifiquen les mesures relacionades amb la moratòria de rendes de lloguer d’habitatge habitual que es van establir en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, de tal manera que, l’arrendatari d’un contracte d’habitatge habitual subscrit a l’empara de la Llei d’Arrendaments Urbans que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica, podrà sol·licitar, en el termini de tres mesos des de l’1 d’abril de 2020:
a. Quan l’arrendador sigui una empresa o entitat pública d’habitatge o una gran forquilla (persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m²), l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, sempre que aquest ajornament o la condonació total o parcial de la mateixa no s’hagués aconseguit ja amb caràcter voluntari per acord entre totes dues parts; i
b. Quan l’arrendador sigui una persona diferent de l’anteriorment indicada, l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, sempre que aquest ajornament o la condonació total o parcial de la mateixa no s’hagués acordat prèviament entre totes dues parts amb caràcter voluntari.
2. Per a proporcionar cobertura financera que es precisi per a atendre les despeses d’habitatge per part de les llars que es trobin en situacions de vulnerabilitat social i econòmica a conseqüència de l’expansió del *COVID-19 i que reuneixin les condicions que s’estableixin, s’autoritza el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana perquè, mitjançant conveni amb l’Institut de Crèdit Oficial, per un termini de fins a catorze anys, es desenvolupi una línia d’avals amb total cobertura de l’Estat, perquè les entitats de crèdit puguin oferir ajudes transitòries de finançament a aquestes persones en les següents condicions:
i. En forma de préstec finalista, havent de dedicar-se al pagament de la renda de l’arrendament d’habitatge habitual
ii. Podran cobrir un import màxim de sis mensualitats de renda
iii. El termini de devolució serà de fins a sis anys, prorrogable excepcionalment per altres quatre
iv. En cap cas reportarà cap mena de despeses i interessos per al sol·licitant.

MESURES ADMINISTRATIVES:
Com a mesures administratives més destacades trobem:
1. Se suspèn la causa de dissolució dels organismes públics estatals prevista en l’article 96.1.e) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, consistent en què l’organisme en qüestió es trobi en situació de desequilibri financer durant dos exercicis pressupostaris consecutius. Aquesta causa de dissolució no serà aplicable per als comptes anuals dels exercicis 2020, 2021 i 2022.
2. En relació amb els contractes del sector públic, s’adapta la redacció de l’article 159.4, lletres d) i f), de la Llei de Contractes del Sector Públic, per a substituir les referències al “acte públic d’obertura” per la “obertura del sobre o arxiu electrònic”

MESURES PER A GARANTIR LA SALUT DELS FUNCIONARIS I OPERADORS:
Aquest bloc de mesures recull les relacionades amb la seguretat en el treball i té com a finalitat evitar nous contagis mitjançant l’adopció de les següents limitacions que hauran de contemplar-se en els jutjats i tribunals durant el que quedi d’estat d’alarma i en els tres mesos posteriors a l’aixecament de les mesures excepcionals:
1. Per a garantir la distància de seguretat i evitar concentracions de personal es regula la possibilitat d’establir dos torns de treball de matí i tarda.
2. L’atenció al públic serà telefònica o per correu electrònic i només en cas necessari, presencialment, però sempre amb cita prèvia.
3. Els actes processals i les deliberacions seran preferentment amb presència telemàtica, excepte en la jurisdicció penal, en el qual serà el jutge qui decideixi, i quan l’acusat s’enfronti a una pena de delicte greu, situació en la qual sempre serà necessària la presència física de l’acusat.
4. Es permet ordenar l’accés del públic a les sales de vistes en atenció a les característiques i grandària d’aquestes.
5. Es dispensarà als advocats d’usar les togues.
6. Les exploracions dels mèdics forenses, sempre que sigui possible, es faran a la vista de la documentació mèdica.

MESURES DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL:
En aquest bloc de mesures, ens trobem amb dues reformes concretes:

1. Habilitar i millorar l’ús dels sistemes d’identificació i signatura digital en l’administració de Justícia.
2. Establir una obligació general tant per al Ministeri de Justícia com per a les comunitats autònomes amb competències en la matèria de garantir que els sistemes de gestió processal dels jutjats i tribunals de totes les comunitats autònomes permetin el teletreball.


Estem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa el teu comentari

Nom*

E-mail*

Website

Comentari*

*