Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Comptem amb experts

a on els necessiti

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Mesures fiscals aprovades en la LPG Estat 2017

En la nostra Newsletter 12/2017, de 25 d’abril, els informàvem del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i de les principals mesures fiscals que es preveien. Doncs bé, el passat 28 de juny es va publicar en el BOE la Llei 3/2017, de 27 de juny, que aprova els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, i que introdueix diverses mesures tributàries.

Entre aquestes mesures, es minora el tipus impositiu d‘IVA aplicable als espectacles culturals en viu i a les muntures d’ulleres graduades, que passen a tributar al 10 per cent.

Pel que fa a l’Impost de societats, es modifiquen la deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals i la deducció per despeses realitzades en territori espanyol en execució de produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d’obres audiovisuals.

En matèria d’Impostos Especials, en l’Impost sobre Hidrocarburs, es redueix l’import de les quotes a retornar pel gasoil utilitzat en l’agricultura i ramaderia, a fi d’adequar la normativa interna al Dret de la Unió Europea.

Finalment, es fixa l’interès legal dels diners en un 3,00 i l’interès de demora en un 3,75%, entre altres novetats.

En aquesta Newsletter passem a analitzar detingudament les principals mesures tributàries aprovades.

IVA:

S’introdueixen, amb efectes des del 29 de juny de 2017, modificacions en els articles  20. Un, 18º, j); 91.Un.2, nombres 2º i 6º; i primer guió de l’apartat vuitè de l’Annex de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, relatius a exempcions en operacions interiors i tipus impositius reduïts, respectivament (arts. 59 a 61 LPGE).

Exempció en operacions interiors: operacions financeres:

S’estableix l’exempció de les monedes de col·lecció lliurades pel seu emissor per un import no superior al seu valor facial.

Tipus impositius reduïts:

En aquest àmbit s’introdueixen els següents canvis:

– Lliuraments de béns:

– A les muntures per a ulleres graduades se’ls aplica el tipus impositiu del 10 per cent (anteriorment se’ls aplicava el tipus general).

– Prestacions de serveis: 

– Als serveis mixts d’hostaleria, espectacles, discoteques, sales de festa, barbacoes o altres anàlegs, se’ls aplica el tipus impositiu del 10 per cent (anteriorment a aquests serveis se’ls aplicava el tipus general).

– Als teatres, circs, festejos taurins, concerts i als altres espectacles culturals en viu, se’ls aplica el tipus impositiu del 10 per cent (anteriorment a aquests serveis se’ls aplicava el tipus general).

IMPOST DE SOCIETATS: 

Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals:

S’introdueixen, amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir d’1 de gener de 2017, modificacions als apartats 1 i 2 de l’article 36 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de societats, relatius a la deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals i a la deducció per despeses realitzades en territori espanyol en execució de produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d’obres audiovisuals, respectivament.

Pel que fa a la deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals, són tres els canvis introduïts:

– S’eleven els percentatges de la deducció: 25% respecte del primer milió d’euros (anteriorment 20%) i 20% sobre l’excés (anteriorment 18%).

– Els certificats de nacionalitat al fet que es refereix la lletra a) de l’article 36.1 de la LIS poden ser emesos no solament per l’Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals sinó també per l’òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma amb competència en la matèria.

– El límit existent que no pot superar conjuntament amb la resta d’ajudes percebudes pel contribuent el 50% del cost de producció s’eleva fins al:

– 60% en el cas de produccions transfrontereres finançades per més d’un Estat membre de la UE i en les quals participin productors de més d’un Estat membre.

– 70% en el cas de les produccions dirigides per un nou realitzador el pressupost del qual de producció no superi 1 milió d’euros.

Quant a la deducció per despeses realitzades en territori espanyol en execució de produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d’obres audiovisuals, s’introdueixen les següents modificacions:

– S’incrementa del 15% al 20% el percentatge de deducció.

– S’eleva de 50.000 euros per persona a 100.000 euros per persona el límit de despeses de personal creatiu.

– El límit existent que l’import de la deducció no pot ser superior a 2,5 milions d’euros, s’eleva a 3 milions d’euros.

ITP-AJD: 

Escala per transmissions i rehabilitacions de grandeses i títols nobiliaris:

S’estableix, amb efectes des del 29 de juny de 2017, una nova escala per transmissions i rehabilitacions de grandeses i títols nobiliaris, en l’article 43, primer paràgraf, del Reial decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, actualitzant-la pel que fa a l’existent, a l’1 per cent (art. 62 LPGE). La citada escala queda fixada com segueix: 

NL 15

IMPOSTOS ESPECIALS: 

IMPOST SOBRE HIDROCARBURS:

Devolució parcial pel gasoil emprat en l’agricultura i ramaderia:

Amb efectes des de l’1 de juliol de 2016, es redueix l’import de les quotes a retornar pel gasoil utilitzat en l’agricultura i ramaderia, passant el tipus aplicable de 78,71 euros per 1.000 litres a 63,71 euros per 1.000 litres, modificant per a això l’apartat un de l’article 52 ter de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos Especials (art. 63 LPGE). 

IMPOSTOS LOCALS:

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA: 

Es prorroga el benefici fiscal establert en l’Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a Lorca (Múrcia)

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:

Es prorroga el benefici fiscal establert en l’Impost sobre Béns Immobles per a Lorca (Múrcia)

TAXES:

Pel que es refereix a les taxes de la Hisenda estatal, s’actualitzen amb caràcter general, a partir del 29 de juny de 2017, els tipus de quantia fixa d’aquestes taxes, excepte les quals s’hagin creat o actualitzat específicament per normes dictades des de l’1 de gener de 2016 -els tipus s’eleven  fins a la quantia que resulti de l’aplicació del coeficient 1,01 a l’import exigible durant l’any 2016, segons l’establert per l’article 74 de la Llei de Pressupostos Generals per a l’any 2016.

Les taxes exigibles per la Prefectura Central de Tràfic s’ajustaran al múltiple de 10 cèntims d’euro immediat superior, excepte quan l’import a ajustar sigui múltiple de 10 cèntims d’euro.

També es mantenen, amb caràcter general, per a l’exercici 2017, els tipus i quanties fixes establertes per a les taxes que graven els jocs de sort, envit o atzar, en els imports exigibles durant 2016; la quantificació dels paràmetres necessaris per determinar l’import de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric; la quantia de la taxa de regularització cadastral i les quanties bàsiques de les taxes portuàries.

Es fixa a partir d’1 de gener de 2017 l’import de la taxa d’expedició del DNI en 11 euros i la d’expedició del passaport en 26 euros.

S’estableixen les bonificacions i els coeficients correctors aplicables en els ports d’interès general a les taxes d’ocupació, del buc, del passatge i de la mercaderia, d’acord amb el que es disposa en el text refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.

A més, es quantifiquen la taxa per la utilització o aprofitament especial de béns del domini públic ferroviari i les taxes denominades cànons ferroviaris i es regulen altres aspectes de la gestió d’aquestes taxes.

ALTRES TEMES:

Interès de demora tributari i interès legal dels diners:

Es fixen l’interès legal dels diners que queda establert per a la vigència de la llei en un 3,00% i l’interès de demora en un 3,75%.

Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)

Les seves quanties són: a) diari, 17,93 euros, b) mensual, 537,84 euros, c) anual, 6.454,03 euros, i d) en els supòsits en què la referència al SMI ha estat substituïda per la referència al IPREM serà de 7.519,59 euros quan les normes es refereixin al SMI en còmput anual, tret que excloguessin expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.454,03 euros.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Salutacions cordials,

Ramón Silvestre Ruiz. Soci. Responsable Àrea de Fiscalitat. 

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa el teu comentari

Nom*

E-mail*

Website

Comentari*

*