Comptem amb experts

a on els necessiti

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

(Castellano) MEDIDAS FISCALES APROBADAS EN CATALUÑA

En el DOGC del passat 30 d’abril es va publicar la Llei 4/2020, de 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2020 i, juntament amb ella, la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que va entrar en vigor l’1 de maig.
La Llei 5/2020 va adoptar importants pujades en l’Impost de Successions i Donacions (ISD), així com en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), entre altres mesures fiscals aprovades.
En aquesta Newsletter ens centrarem en les mesures tributàries més rellevants adoptades per la Llei 5/2020.
ENTRADA EN VIGOR I VIGÈNCIA:
El 29 d’abril, el Parlament de Catalunya va aprovar, juntament amb la Llei de Pressupostos 2020, la Llei 5/2020, que va ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en data 30 d’abril de 2020 i va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació, això és, l’1 de maig del present any, sense perjudici de les dates específiques d’entrada en vigor que fixen determinats preceptes de l’articulat de la llei en relació amb algunes de les
modificacions legislatives que conté.

La Llei 5/2020 estableix una sèrie de modificacions tant en l’àmbit dels tributs propis com en l’àmbit dels tributs cedits.

En l’àmbit dels tributs propis, s’introdueixen diverses modificacions en l’impost sobre les estades en establiments turístics, l’impost sobre begudes ensucrades envasades, l’impost sobre els habitatges buits o l’impost sobre grans establiments comercials.
Però les majors modificacions estan quant als tributs cedits a Catalunya, que passarem a detallar a continuació.

IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS (ISD)
Com ja els anunciem en nostra Newsletter 17/2019, de 17 de desembre de 2019, la Generalitat de Catalunya ha aprovat les següents mesures:
1.- Reintroducció dels coeficients multiplicadors:

Es reintrodueixen els coeficients multiplicadors de patrimoni preexistent per grau de parentiu amb el causant per a la determinació de la quota líquida a pagar, tant per a successions com per a donacions.
Aquesta nova escala de coeficients correctors afecta només als contribuents dels Grups I i II de parentiu (adquisicions per descendents i adoptats, cònjuges, ascendents i adoptants), que podran veure incrementada la quota final a pagar fins a un 20%, si el seu patrimoni preexistent excedeix els 4 milions d’euros.
Els coeficients són els següents:
Patrimoni preexistent (euros) Grups de parentiu
I i II III IV
De 0 a 500.000 1,0000 1,5882 2,0000
De 500.000,01 a 2.000.000,00 1,1000 1,5882 2,0000
De 2.000.000,01 a 4.000.000,00 1,1500 1,5882 2,0000
Més de 4.000.000,00 1,2000 1,5882 2,0000

2.- Bonificacions en les adquisicions mortis causa:

S’introdueixen diverses modificacions en la bonificació per adquisicions mortis causa:
Fins ara, la taula de bonificació per parentiu aplicable als grups I (adquisició per descendents i adoptats menors de 21 anys) i II (adquisicions per descendents i adoptats de 21 o més anys, ascendents i adoptants) era única. Ara es crea una nova taula de bonificacions per als qui estan inclosos en el grup II de parentiu, quedant l’existent fins ara només per al grup I.
Nota: L’any 2014 ja es va produir una primera modificació de l’impost sobre successions a Catalunya, i els fills van passar de tenir una bonificació del 99% a una bonificació variable que oscil·lava entre el 99% i el 20%. Doncs bé, ara aquesta bonificació ha passat a ser del 60%, en el millor dels casos, i inexistent en el pitjor.
Aquells contribuents que optin per aplicar les bonificacions i reduccions pregades (excepte la reducció per transmissió de l’habitatge habitual), perden el dret a aplicar la bonificació de parentiu, excepte en el cas de les adquisicions pel cònjuge. Fins avui aplicaven la taula de bonificació reduïda a la meitat si, per exemple, aplicaven alguna de les reduccions pregades, com la d’empresa familiar.

Nota: Això significa que, fins ara, en cas d’heretar una empresa familiar amb dret a reducció, les bonificacions per fills es reduïen a la meitat per al conjunt de l’herència, és a dir, en lloc del màxim del 99% baixaven a un màxim del 49,5%, i d’un mínim del 20%, baixaven a un mínim del 10%. Amb la reforma aprovada, quan s’hereta una empresa familiar amb dret a reducció, les bonificacions per fill desapareixen del tot. Això implica que, des d’ara, caldrà analitzar amb cautela i detall què interessa més en cada cas: si practicar la reducció del 95% només per l’empresa familiar o, per contra, gaudir de la bonificació general per fills que els correspongui. Tot dependrà del percentatge que el valor de l’empresa familiar representi en el conjunt a heretar.

En tot cas, es manté la bonificació del 99% de parentiu en les transmissions mortis causa entre cònjuges.
Les noves taules de bonificació de parentiu passen a ser les següents:
Bonificació del *ISD (Grup I i no pregades):
Base imposable fins a Bonificació (%) Resta basi imposable Bonificació marginal (%)
0,00  0,00 100.000,00 99,00
100.000,00 99,00 100.000,00 97,00
200.000,00 98,00 100.000,00 95,00
300.000,00 97,00 200.000,00 90,00
500.000,00 94,20 250.000,00 80,00
750.000,00 89,47 250.000,00 70,00
1.000.000,00 84,60 500.000,00 60,00
1.500.000,00 76,40 500.000,00 50,00
2.000.000,00 69,80 500.000,00 40,00
2.500.000,00 63,84 500.000,00 25,00
3.000.000,00 57,37 d’ara endavant 20,00
Bonificació del *ISD (Grup II i no pregades)
Base imposable fins a Bonificació (%) Resta basi imposable *Bonificaciónmarginal (%)
0,00  0,00 100.000,00 60,00
100.000,00 60,00 100.000,00 55,00
200.000,00 57,50 100.000,00 50,00
300.000,00 55,00 200.000,00 45,00
500.000,00 51,00 250.000,00 40,00
750.000,00 47,33 250.000,00 35,00
1.000.000,00 44,25 500.000,00 30,00
1.500.000,00 39,50 500.000,00 25,00
2.000.000,00 35,88 500.000,00 20,00
2.500.000,00 32,70 500.000,00 10,00
3.000.000,00 28,92 d’ara endavant   0,00»
3.- Pòlisses d’assegurances de vida:
S’exclou als beneficiaris de determinades pòlisses d’assegurança de vida de la tarifa reduïda de l’Impost quan el beneficiari sigui persona diferent del contractant, sotmetent l’import que es percebi als tipus generals de l’impost sobre successions (entre el 7% i el 32% per a una base liquidable per sobre de 800.000 €), en lloc dels tipus fixos del 5%, 7% i 9%.
4.- Adquisicions de béns del patrimoni cultural:
Es modifica la regla de manteniment establerta per al gaudi de la reducció del 95% aplicable a l’adquisició mortis causa de béns del patrimoni cultural, a fi d’atorgar a aquest cas el mateix tractament que ja té en el supòsit de donació d’aquesta mena de béns.
Totes aquestes modificacions aconsellen planificar detalladament la nostra successió. Redactar un testament fiscalment eficaç pot ser de gran ajuda.
IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)
Les mesures consisteixen, amb efectes retroactius a partir de l’1 de gener de 2020, a modificar determinats preceptes relatius a l’IRPF amb la finalitat d’incrementar la progressivitat del sistema fiscal.
Així, d’una banda, s’incrementa un 10% el mínim exempt dels contribuents amb nivell de renda més baix, amb la finalitat d’adaptar-ho al cost de la vida a Catalunya, més elevat que la mitjana estatal.
D’altra banda, s’incrementa la càrrega tributària per a aquells que disposen d’una renda més elevada, sempre sense sobrepassar el tipus marginal màxim vigent, reequilibrant-se els trams superiors de l’escala impositiva.
En definitiva, s’incrementen els tipus de l’escala general de gravamen de la part autonòmica catalana a la qual se sotmeten, entre altres, els rendiments del treball, d’activitats econòmiques o del capital immobiliari:
• Es crea un tram entre els 53.407 i 90.000 euros al qual s’aplicarà, en la part autonòmica, el tipus del 21,5% (43% en total, igual que fins ara).
• Al tram entre els 90.000 i 120.000 euros se li aplicarà un tipus del 23,5% (46% en total, en lloc del 43% que existia abans d’aquesta reforma).
• El tram entre els 120.000 i 175.000 euros es gravarà per la part autonòmica al 24,5% (47% en total, en lloc del 46% que aplicava fins ara).
• L’excés sobre 175.000 euros continuarà gravant-se al 25,5% (48% en total).
Això implica, per tant, increments totals de gravamen d’entre 1 i 3 punts percentuals.
S’incrementa el mínim personal dels contribuents la base liquidable dels quals sigui inferior a 12.450 euros, passant dels 5.550 euros actuals a 6.105 euros, la qual cosa suposa una reducció del tipus mig efectiu per al tram més baix de renda.

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS (ITP-AJD)
Quant a les transmissions patrimonials oneroses, s’estableix una bonificació del 100% en les transmissions d’habitatges adquirits per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en exercici dels drets de tanteig i retracte, i una bonificació en les adquisicions que realitzen els promotors socials, per a destinar-los a habitatge protegit de lloguer o cessió d’ús.
Així mateix, s’aprova un tipus reduït per a les adquisicions d’habitatges per part de membres de famílies monoparentals del 5% i es modifica la regulació de la
Nicaragua, 48 *3a planta – 08029 Barcelona – T:+34 93 444 11 66 – F:+34 93 495 07 81
Valenzuela, 8 – 1r dreta – 28014 Madrid – T:+34 91 524 03 11 – F:+34 91 524 03 12
E-mail: info@afinanciera.com – http://www.afinanciera.com
7
bonificació de la quota per la transmissió d’habitatges a empreses immobiliàries, en el qual es redueix a 3 anys el termini de què disposen per a revendre l’habitatge.
Quant als actes jurídics documentats, amb la finalitat d’incentivar la formalització de diferents operacions, es crea una bonificació del 60% en la quota del gravamen que recau sobre les escriptures públiques de constitució en règim de propietat horitzontal per parcel·les i sobre els documents notarials que formalitzin actes relacionats amb les anomenades arres penitencials.
Es regulen obligacions formals dels subjectes passius en relació amb la presentació de documents, establint-se, d’una banda, que no serà necessari la presentació dels documents dels fets imposables del *ITP-*AJD ni del *ISD si el notari autoritzador ha efectuat prèviament l’enviament de la declaració informativa de l’escriptura corresponent d’acord amb el que es preveu en la normativa aplicable.
D’altra banda, es regulen també els terminis de presentació d’autoliquidacions complementàries en cas de pèrdua del dret a aplicar un benefici fiscal per incompliment d’alguns dels requisits al fet que estigui condicionat el seu gaudi definitiu. En aquest cas, el subjecte passiu haurà de presentar en el termini d’1 mes, a comptar des de l’endemà a la data que es va produir l’incompliment, una autoliquidació complementària sense l’aplicació del benefici i amb els interessos de demora corresponents.
Estem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa el teu comentari

Nom*

E-mail*

Website

Comentari*

*