40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Comptem amb experts

a on els necessiti

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Mesures contra la precarietat laboral

I.- Reformes normatives dirigides a regular el registre de jornada, com a forma de combatre la precarietat laboral.

A través de l’article 10 Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, es modifica el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, per a regular el registre de jornada, a l’efecte de garantir el compliment dels límits en matèria de jornada, amb la finalitat de crear un marc de seguretat jurídica tant per a les persones treballadores com per a les empreses i de possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

De forma directa sobre l’obligació del registre de jornada, després de la modificació realitzada en els art. 34 ET i 7 LLISOS, trobem les següents novetats:

 El Govern, a proposta de la persona titular del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i prèvia consulta a les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, podrà establir ampliacions o limitacions en l’ordenació i durada de la jornada de treball i dels descansos, així com especialitats en les obligacions de registre de jornada, per a aquells sectors, treballs i categories professionals que per les seves peculiaritats així ho requereixin.

L’empresa ha de “garantir” el registre diari de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària que pugui existir en l’empresa.

L’organització i documentació del registre de jornada, ha de realitzar-se mitjançant:
a) Negociació col·lectiva.
b) Acord d’empresa.
c) Decisió de l’empresari prèvia consulta als representants legals dels treballadors de l’empresa.

–  Necessitat de conservar els registres durant quatre anys els registres de jornada efectuats.

–  Necessitat de tenir els registres a la disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

–  Passa a considerar-se infracció greu en matèria de relacions laborals «La transgressió de les normes i els límits legals o pactats en matèria de jornada, treball nocturn, hores extraordinàries, hores complementàries, descansos, vacances, permisos, registre de jornada i, en general, el temps de treball a què es refereixen els articles 12, 23 i 34 a 38 de l’Estatut dels Treballadors»

Les noves obligacions sobre registre de jornada, introduïdes pel nou apt. 9 de l’art. 34 ET, seran aplicable a partir del 12 de Maig de 2019.

2.- Bonificació per la contractació laboral de persones desocupades de llarga durada

–  S’introdueix una bonificació per la contractació laboral de persones desocupades de llarga durada. D’aquesta manera, es pretén incentivar la contractació indefinida de persones desocupades i inscrites en l’oficina d’ocupació almenys 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació, mitjançant una bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat Social. Per a l’aplicació d’aquesta bonificació, s’estableix que s’haurà de mantenir en l’ocupació al treballador contractat almenys tres anys des de la data d’inici de la relació laboral.

–  Els ocupadors que contractin indefinidament a persones desocupades i inscrites en l’oficina d’ocupació almenys dotze mesos en els divuit mesos anteriors a la contractació, tindran dret, des de la data de celebració del contracte, a una bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat Social o, si escau, pel seu equivalent diari, per treballador contractat de 108,33 euros/mes (1.300 euros/any) durant tres anys.

– Quan aquests contractes es concertin amb dones, les bonificacions indicades seran de 125 euros/mes (1.500 euros/any) durant tres anys.

–  Si el contracte se celebra a temps parcial les bonificacions es gaudiran de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte.

–  Per a l’aplicació d’aquest incentiu l’empresa haurà de mantenir en l’ocupació al treballador contractat almenys tres anys des de la data d’inici de la relació laboral. Així mateix, haurà de mantenir el nivell d’ocupació en l’empresa aconseguit amb el contracte durant, almenys, dos anys des de la celebració d’aquest. En cas d’incompliment d’aquestes obligacions s’haurà de procedir al reintegrament de l’incentiu.

–  No es consideraran incomplides les obligacions de manteniment de l’ocupació anteriors quan el contracte de treball s’extingeixi per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan l’un o l’altre sigui declarat o reconegut com a procedent, ni les extincions causades per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l’expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte o per resolució durant el període de prova.

No dubtin a contactar amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment sobre el particular o sobre qualsevol assumpte d’índole laboral. Estarem encantats d’atendre’ls.

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa el teu comentari

Nom*

E-mail*

Website

Comentari*

*