La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Comptem amb experts

a on els necessiti

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Herència Internacional: La Importancia de planificar

Si les herències on difunt, béns i hereus que resideixen al mateix país ja comporten burocràcia i, sovint, generen conflictes per la seva escassa o nul·la planificació, imagineu si, a més, es tracta d’una successió internacional.

Efectivament, tot es complica quan algun dels tres elements de l’herència (difunt, hereus o béns) rau a l’estranger. Si no es cuiden tots els detalls, qualsevol complicació o litigi que sorgeixi serà llarg i caríssim, doncs afectarà a administracions i jutjats de diferents països.

No només les grans fortunes són susceptibles de veure’s involucrades en una herència internacional, també els emigrants són un perfil ideal. Segons les estadístiques, cada any moren al voltant de 60.000 espanyols residents a l’estranger i similars són les xifres d’estrangers que moren a Espanya. Això provoca que els legítims hereus deixin de percebre, cada any, entre 20.000 i 50.000 milions d’euros en propietats i diners, que queden sense adjudicar per la dificultat dels tràmits, per desconeixement o, simplement, perquè resulta molt car acceptar una herència quan no s’ha planificat bé la seva estratègia jurídica i fiscal.

Per què és tan complicat?

Perquè quan hi ha un element estranger hi ha dos aspectes crucials cal que resoldre:

1)  Quin és la llei aplicable per saber qui té dret a heretar? La del país de defunció? la de la nacionalitat del difunt? la de la seva residència habitual? La del país dels seus hereus? La del lloc on estan els béns relictes? Hi ha països que no reconeixen drets hereditaris al vidu/a o a la parella de fet; uns altres no contemplen figures d’hereus forçosos com els legitimaris; l’ordre de succeir en cas de morir sense testament és diferent segons el país… per això és crucial conèixer la llei aplicable a l’herència, ja que les persones amb dret a heretar poden canviar d’un país a un altre.

2)   En quin país cal pagar l’impost de successions? Algunes vegades es paga en el lloc de residència del causant, unes altres al país de la seva nacionalitat o en el que va morir, i fins i tot hi ha vegades que cal de tributar a diversos països alhora. Lògicament, l’import a pagar pot variar molt segons on s’hagi de tributar, d’aquí la importància de saber a què atenir-se.

Per desgràcia hi ha molt poca legislació internacional que estableixi clarament les regles a aplicar en les herències transfrontereres. Per contra, les lleis internes de cada país intenten atraure per sí el major nombre de competències, la qual cosa comporta duplicitats i xocs burocràtics perquè cada Estat intenta “escombrar cap a casa”… qüestió de sobirania!

La clau davant del caos: estratègia i planificació

No es agradable pensar en quan un falti, però planificar una successió és un gran favor que vostè pot fer pels seus, més encara si té un component internacional, donsc és un procés complex.

A més de l’ànalisis exhaustiva de la normativa aplicable i dels convenis bilaterals o multilaterals de doble imposició que puguin existir entre els països involucrats, és indispensable prendre decisions-a nivell individual i també familiar-per decidir sobre aspectes essencials com:

–  On fer el testament i veure si convé fer-ne un o varis en funció dels països implicats. Per la nostra experiència, és preferible efectuar un sol testament i atorgar-ho al país on resideixen o residiran els familiars cridats a la successió.

–   En quins països residiran els testadors i els hereus i estudiar la seva normativa civil i fiscal. Sobre aquest tema, desaconsellem que l’elecció de residència s’efectuï només per motius fiscals, doncs hi ha legislacions de països fiscalment molt aventatjosos que, no obstant això, des protegeixen els drets hereditaris d’alguns familiars. Cal advertir també que el trasllat fictici de residència amb l’única finalitat d’aconseguir un millor tracte fiscal no és aconsellable. El trasllat ha d’efectuar-se de forma real i efectiva, doncs una residència fictícia constitueix frau i pot ser delicte fiscal… evitem, doncs, mals majors.

–   L’organització del patrimoni en empresa familiar. És típic el cas de l’estranger que escull Espanya com a lloc de residència després de jubilar-se. Si el seu patrimoni és quantiós, haurà de tributar per Impost sobre la Renda i sobre el Patrimoni, a més del conegut Imposat de Successions quan mori. Convé en aquests casos constituir una societat espanyola, aportar a ella els seus béns i dotar-la d’una estructura d’empresa familiar, ja que a Espanya aquest tipus d’empreses gaudeixen d’importants beneficis fiscals, com per exemple una bonificació del 95% quan es transmet per via successòria als hereus.

Com veuen, els temes que cal posar sobre la taula són de gran importància i requereixen una reflexió profunda i una preparació minuciosa. És un procés de decisió que no afecta només a l’individu que va a organitzar la seva herència, sinó també al seu entorn familiar. Cal conjugar preferències personals i traçar una estratègia que ens permeti aconseguir que una herència transfronterera no es converteixi en un malson que, pel seu elevat peatge burocràtic i econòmic, acabi per descoratjar als hereus.

Hi ha solució a aquest caos?

Per simplificar la tramitació de les herències transfrontereres es va aprovar en 2012 el Reglament Europeu Nº 650/2012. La norma està llesta, el problema és que només regeix entre països membres de la UE i no s’aplicarà fins a agost de 2015, sempre que no es posposi la seva entrada en vigor.

Per tant, els recomanem encaridament que, si Vostè, els seus hereus o alguns dels seus béns es troben a l’estranger, no deixin la seva successió a l’atzar: assessorin-se i dirigeixin-se a un expert per planificar la seva successió. A Estudi Jurídic Sánchez & De Canals estarem encantats d’ajudar-los.

Publicat per Cristina de Canals

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa el teu comentari

Nom*

E-mail*

Website

Comentari*

*