Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Comptem amb experts

a on els necessiti

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

Quart paquet de mesures (RDL 15-2020)

En el BOE d’ahir es va publicar el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, que entra en vigor avui, i en el qual es recull un nou paquet de mesures de suport en la crisi del COVID-19.
Amb caràcter general, les principals mesures són les que enumerem a continuació:
– S’amplia la cobertura de la prestació per desocupació als treballadors acomiadats durant el període de prova d’un nou treball.
– S’ajusten les bases imposables dels impostos a la situació econòmica, alliberant 1.100 milions d’euros de liquiditat per a les empreses, en particular pimes i autònoms.
– Es redueix al 0% l’IVA aplicable al subministrament de material sanitari de productors nacionals a entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris, amb un estalvi de més de 1.000 milions d’euros.
– Es redueix també l’IVA dels llibres, revistes i periòdics electrònics per a alinear-lo amb l’aplicable als de paper.
– La Línia d’Avals de l’ICO de 100.000 milions d’euros permetrà cobrir pagarés d’empresa i reforçar les societats de garantia recíproca de les Comunitats Autònomes.
– S’habilita al Consorci de Compensació d’Assegurances perquè actuï com a reassegurador dels riscos de l’assegurança de crèdit, la qual cosa reforçarà la canalització de recursos per al crèdit comercial.
– S’incrementa l’àmbit d’aplicació dels *ERTEs per causa de força major per a cobrir caigudes significatives d’activitat en aquells sectors considerats essencials que també han vist reduïts els seus ingressos.
– Es prorroga dos mesos el caràcter preferent del treball a distància, així com el dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada.
– S’estableix un mecanisme per a la renegociació i ajornament del pagament de lloguers de locals de negoci.
– Es redueixen els aranzels notarials per a la novació de crèdits no hipotecaris.
– S’adopten mesures de flexibilitat per a ajustar a la situació actual la regulació relativa a determinats sectors i activitats, incloent les relatives a ports, recerca universitària, centres tecnològics, treballadors agraris i cooperatives.
– Es crea una Fundació esportiva dotada amb fons provinents de la venda de drets audiovisuals del futbol per a contribuir a finançar i dotar d’estabilitat a l’esport federatiu, a l’esport olímpic i paralímpic

ENTRADA ENTRADA EN VIGOR I VIGÈNCIA: EN VIGOR I VIGÈNCIA:
Amb la finalitat de respondre a les necessitats de suport reforçat derivades de la prolongació de la situació excepcional que estem vivint per motiu del *COVID-19, de continuar protegint i donant suport al teixit productiu i social, de minimitzar l’impacte i de facilitar que l’activitat econòmica es recuperi quan comenci a remetre aquesta situació d’emergència de salut pública, el dimarts 21 d’abril el Govern va aprovar un nou paquet de mesures que entren en vigor avui, 23 d’abril, que reforça, complementa i amplia les anteriorment adoptades i se centra en el suport a les empreses i als treballadors, sent la durada de la vigència d’aquestes mesures, el termini de durada que expressament determina el Reial decret per a cadascuna d’elles.

MESURES PER A REDUIR ELS COSTOS DE PIMES I AUTÒNOMS
Amb la finalitat d’alleujar els costos operatius de les pimes i autònoms que hagin vist reduïts significativament els seus ingressos a conseqüència del *COVID-19, s’adopten les següents mesures:
1. Moratòria automàtica del deute arrendatici en els lloguers per a ús diferent al d’habitatge amb grans forquilles . Aquesta mesura és aplicable a aquells arrendataris que siguin autònoms i pimes que compleixin amb els requisits que s’indiquen a continuació, la concurrència dels quals hauran d’acreditar documentalment, i haurà de ser acceptada per l’arrendador SEMPRE QUE no s’hagués aconseguit ja un acord entre totes dues parts de moratòria o reducció de la renda:
a. Autònoms: (i) Estar afiliat i en situació d’alta a 14 de març de 2020 en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar o, en el seu cas, en una de les Mutualitats substitutòries del RETA; (*ii) que la seva activitat hagi quedat suspesa per motiu de l’estat d’alarma decretat; i (*iii) si no ha quedat suspesa la seva activitat, acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior al que se sol·licita l’ajornament en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany aquest mes referit a l’any anterior.
b. Pimes: (i) que no se superin els límits previstos en l’article 257.1 de la Llei de Societats de Capital, relatius a la formulació de balanç i estat de canvis en el patrimoni net abreujats; (*ii) que la seva activitat hagi quedat suspesa per motiu de l’estat d’alarma decretat; i (*iii) si no ha quedat suspesa la seva activitat, acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior al que se sol·licita l’ajornament en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany aquest mes referit a l’any anterior.
La moratòria en el pagament de la renda s’aplicarà de manera automàtica i afectarà el període de temps que duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb l’impacte provocat pel *COVID-19, sense que puguin superar-se, en cap cas, els quatre mesos.
Aquesta renda s’ajornarà, sense penalització ni meritació d’interessos, a partir de la següent mensualitat de renda arrendatícia, mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de dos anys, que es comptaran a partir del moment en el qual se superi la situació al·ludida anteriorment, o a partir de la finalització del termini dels quatre mesos abans citat, i sempre dins del termini de vigència del contracte d’arrendament o qualsevol de les seves pròrrogues.
2. Possibilitat de sol·licitar moratòria del deute arrendatici en la resta d’arrendaments per a ús diferent al d’habitatge per a autònoms i pimes que compleixin els mateixos requisits que els descrits per a les grans forquilles, SEMPRE QUE aquest ajornament o una rebaixa de la renda no s’hagués acordat per totes dues parts amb caràcter voluntari.
En el marc de l’acord que s’aconsegueixi, les parts podran disposar lliurement de la fiança que podrà servir per al pagament total o parcial d’alguna o algunes mensualitats de la renda arrendatícia, havent de reposar l’arrendatari l’import de la fiança disposada en el termini d’un any des de la celebració de l’acord o en el termini que resti de vigència del contracte, en cas que aquest termini fos inferior a un any.
3. Acreditació dels requisits: Per a l’aplicació de les moratòries anteriorment esmentades, l’arrendatari haurà de presentar la següent documentació:
a. La reducció d’activitat s’acreditarà inicialment mitjançant la presentació d’una declaració responsable en la qual, sobre la base de la informació comptable i d’ingressos i despeses, es faci constar la reducció de la facturació mensual en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del mateix trimestre de l’any anterior. En tot cas, quan l’arrendador el requereixi, l’arrendatari haurà de mostrar els seus llibres comptables a l’arrendador per a acreditar la reducció de l’activitat.
b. La suspensió d’activitat, s’acreditarà mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

MESURES PER A REFORÇAR EL FINANÇAMENT EMPRESARIAL:

Amb l’objectiu de reforçar el finançament empresarial, s’amplia la cobertura de la Línia d’Avals de l’ICO per a cobrir pagarés del Mercat Alternatiu de Renda Fixa, fomentant així el manteniment de les fonts de liquiditat proporcionades pels mercats de capitals. Així mateix, s’augmenta la capacitat de les societats de garantia recíproca de les comunitats autònomes, mitjançant un reforçament dels *reavales concedits per la Companyia Espanyola de *Refinazamiento, S.A. (*CERSA) i es garanteix que la línia podrà alliberar-se fins al 31 de desembre de 2020.
Així mateix s’habilita al Consorci de Compensació d’Assegurances perquè actuï com a reassegurador dels riscos de l’assegurança de crèdit, la qual cosa reforçarà la canalització de recursos per al crèdit comercial, garantirà la continuïtat de les transaccions econòmiques i aportarà seguretat a les operacions comercials. D’altra banda, es permet l’ajornament de les quotes dels préstecs concedits per l’IDEA en el marc dels seus programes de subvencions o ajudes reemborsables.

MESURES FISCALS I TRIBUTÀRIES
Aquestes mesures afecten les matèries que detallem a continuació:
IMPOST DE SOCIETATS:
1. S’estableix una opció extraordinària per la modalitat de pagament fraccionat prevista en l’article 40.3 de la Llei de l’Impost de societats, l’import del qual es determina en funció de la base imposable per a contribuents d’aquest impost que no haguessin optat per ella mitjançant la declaració censal (model 036) durant el mes de febrer de 2020 i que, en ser inhàbil l’últim dia de l’esmentat mes, es va poder exercitar fins al 2 de març, per a entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural.
a. Contribuents el període impositiu dels quals s’hagi iniciat a partir d’1 de gener de 2020 amb volum d’operacions no superior a 600.000 euros l’any 2019: Aquesta opció podran exercitar-la, amb caràcter excepcional i amb efectes exclusius per a aquest període, mitjançant la presentació dins del termini ampliat fins al 20 de maig de 2020 pel Reial decret llei 14/2020.
b. Contribuents el període impositiu dels quals s’hagi iniciat a partir d’1 de gener de 2020 i que en els 12 mesos anteriors el seu import net de la xifra de negocis hagi estat superior a 600.000 euros i inferior a 6.000.000 d’euros:
Se’ls permet també, amb caràcter excepcional i amb efectes exclusius per a aquest període, optar per l’aplicació de la citada modalitat de pagament fraccionat, en el segon pagament fraccionat que haurà d’efectuar-se en els 20 primers dies naturals del mes d’octubre de 2020. Quant al pagament efectuat en els 20 dies naturals del mes d’abril de 2020 és deduïble de la quota de la resta de pagaments fraccionats.
Aquesta opció no és aplicables als grups fiscals que apliquin el règim de consolidació fiscal (capítol VI del Títol VII de la *LIS).
IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FISIQUES:
1. Renúncia tàcita al mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2020 i limitació dels seus efectes temporals. Es permet, presentar el pagament fraccionat corresponent al primer trimestre de 2020, el termini de presentació del qual s’ha estès fins al dia 20 de maig, calculat en la forma disposada per al mètode d’estimació directa, la qual cosa comporta la renúncia tàcita al mètode d’estimació objectiva per a l’any 2020, sense que aquesta opció s’hagi de mantenir en els tres anys següents.
Es podrà tornar a determinar el rendiment net de l’activitat econòmica conformement al mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2021, sempre que es compleixin els requisits reglamentaris per a la seva aplicació (no superar les magnituds excloents del règim) i es revoqui la renúncia al citat mètode durant el mes de desembre de 2020 o mitjançant la presentació en el termini de la declaració corresponent al pagament del primer trimestre de l’exercici 2021.
2. Càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d’estimació objectiva. En cas de no renunciar al mètode d’estimació objectiva per a la determinació del rendiment net, s’adapta, per a les activitats econòmiques incloses en l’annex II de l’Ordre *HAC/1164/2019 per la qual es desenvolupa per a l’any 2020 el mètode d’estimació objectiva, el càlcul dels pagaments fraccionats, establint-se que de la quantitat a ingressar en funció de les dades-basi [art. 110. 1, b) *RIRPF] no computaran, en cada trimestre natural, com a dies d’exercici de l’activitat, els dies naturals en els quals hagués estat declarat l’estat d’alarma en aquest trimestre.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT:
1. Tipus impositiu aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns necessaris per a combatre els efectes del *COVID-19. Des del 23 d’abril i fins al 31 de juliol de 2020, s’aplicarà el tipus del 0% de l’impost als lliuraments de béns, importacions i adquisicions intracomunitàries de referits en l’Annex del reial decret llei (material sanitaris per a combatre els efectes del *COVID-19) els destinataris del qual siguin entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social de l’art. 20. Tres de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (*LIVA).
Aquestes operacions es documentaran en factura com a operacions exemptes i no limitaran el dret a la deducció de l’IVA suportat pel subjecte passiu que realitza l’operació.
2. Tipus impositiu dels llibres, revistes i periòdics electrònic. Es redueix al 4% el tipus impositiu aplicable als llibres, periòdics i revistes digitals modificant per a això l’article 91. Dos, 2n de la *LIVA.
3. Efectes de la renúncia al mètode d’estimació objectiva en l’IRPF i la posterior revocació. Es precisa que la renúncia al mètode d’estimació objectiva en l’IRPF i la posterior revocació anteriorment esmentada, tindrà els mateixos efectes respecte dels règims especials establerts en l’IVA o en l’Impost General Indirecte Canari (*IGIC).
4. Càlcul de la quota trimestral del règim simplificat d’IVA. Igual que en el càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF, per al càlcul de l’ingrés a compte l’any 2020 (art. 39 *RIVA), dels qui estan acollits al règim especial simplificat de l’IVA i desenvolupin activitats econòmiques de l’annex II de l’Ordre *HAC/1164/2019, no computaran, en cada trimestre natural, com a dies d’exercici de l’activitat, els dies naturals en els quals hagués estat declarat l’estat d’alarma en aquest trimestre.
PROCEDIMENTS TRIBUTARIS:
1. Extensió dels terminis de vigència de determinades disposicions tributàries dels Reials decrets llei 8/2020 i 11/2020. S’estableix que les referències temporals efectuades als dies 30 d’abril i 20 de maig de 2020 en l’article 33 del Reial decret llei 8/2020 i en les disposicions addicionals octava i novena del Reial decret llei 11/2020, s’entendran realitzades al dia 30 de maig de 2020.
2. No inici del període executiu per a determinats deutes tributaris en el cas de concessió de finançament amb cobertura per compte de l’Estat. S’arbitra la possibilitat de supeditar el pagament dels deutes tributaris resultants d’una autoliquidació (art. 62.1 *LGT) a l’obtenció del finançament a què es refereix l’article 29 del Reial decret llei 8/2020, exigint-se per a això els següents requisits:
a. Haver sol·licitat dins del termini de presentació d’autoliquidacions o anteriorment al seu començament, el finançament a què es refereix l’article 29 del Reial decret llei 8/2020, per al pagament dels deutes tributaris resultants d’aquestes autoliquidacions i per, almenys, l’import d’aquestes.
b. Aportar a l’Administració Tributària fins al termini màxim de 5 dies des de la fi del termini de presentació de l’autoliquidació, un certificat expedit per l’entitat financera acreditatiu d’haver-se efectuat la sol·licitud de finançament, l’import sol·licitat i els deutes tributaris objecte de finançament.
c. Que aquesta sol·licitud de finançament sigui concedida en, almenys, l’import dels deutes esmentats.
d. Que els deutes se satisfacin efectiva, completa i immediatament en el moment de la concessió del finançament. Aquest requisit s’incompleix per la falta d’ingrés dels deutes transcorregut el termini d’un mes des de la finalització del termini voluntari de presentació de l’autoliquidació, de conformitat amb l’article 62.1 *LGT.
L’incompliment de qualsevol dels requisits anteriors comporta l’inici del període executiu en finalitzar el termini establert en l’article 62.1 de la *LGT.
Finalment, es precisa que l’Administració tributària tindrà accés directe i, en el seu cas, telemàtic, a la informació i als expedients complets relatius a la sol·licitud i concessió del finançament.
El que es disposa anteriorment serà aplicable a les declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals conclogui entre el 20 d’abril de 2020 i el 30 de maig de 2020.
En el cas de deutes tributaris derivats de declaracions-liquidacions i autoliquidacions que haguessin estat objecte de presentació amb anterioritat al 23 d’abril de 2020, respecte de les quals ja s’hagués iniciat el període executiu, es consideraran en període voluntari d’ingrés quan es donin conjuntament les següents circumstàncies:
a. Aportar a l’Administració Tributària en el termini màxim de 5 dies a comptar des de 24 d’abril de 2020, un certificat expedit per l’entitat financera acreditatiu d’haver-se efectuat la sol·licitud de finançament, incloent l’import i els deutes tributaris objecte d’aquesta.
b. Compliment dels següents requisits:
• Que aquesta sol·licitud de finançament sigui concedida en, almenys, l’import dels deutes esmentats.
• Que els deutes se satisfacin efectiva, completa i immediatament en el moment de la concessió del finançament
L’incompliment d’algun dels requisits anteriors determinarà l’inici o la continuació de les actuacions recaptatòries en període executiu des de la data en què aquest període es va iniciar.
3. Anul·lació de licitacions i devolució de dipòsits i preus de rematada ingressats en subhastes. Es modifica l’apartat 3 de l’article 33 (Suspensió de terminis en l’àmbit tributari) del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, per a adaptar l’exercici de drets per licitadors i adjudicataris en els procediments d’alienació desenvolupats per la *AEAT a l’ampliació de terminis que afecta aquests procediments, precisant-se que:
a. En les subhastes celebrades per la *AEAT, a través del Portal de Subhastes de l’Agència Estatal del BOE, el licitador podrà sol·licitar l’anul·lació de les seves licitacions i l’alliberament dels dipòsits constituïts.
b. També tindran dret a la devolució del dipòsit i, si escau, del preu de la rematada ingressada, quan així ho sol·licitin, els licitadors i els adjudicataris de les subhastes en les quals hagi finalitzat la fase de presentació d’ofertes i sempre que no s’hagués emès certificació de l’acta d’adjudicació dels béns o atorgament d’escriptura pública de venda a 23 d’abril de 2020. En aquest cas, no es perdrà l’import de dipòsit.

TAXES PORTUÀRIES I AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS EN L’ÀMBIT PORTUARI:
1. Taxes Portuàries: S’estableixen una sèrie de mesures específiques respecte de la taxa d’ocupació, d’activitat i del vaixell per a mitigar l’impacte econòmic provocat per la situació de crisi sanitària ocasionada pel *COVID-19.
2. Ajornament de deutes tributaris en l’àmbit portuari. Es permet a les Autoritats Portuàries concedir l’ajornament del deute tributari corresponent de les liquidacions de taxes portuàries reportades des del 13 de març de 2020 i fins al 30 de juny de 2020, tots dos inclusivament.
Les condicions d’ajornament seran:
• Un termini màxim de sis mesos.
• No es reportaran interessos de demora ni s’exigiran garanties.

MESURES PER A PROTEGIR A l’OCUPACIÓ I Als CIUTADANS
1. Mitjançant totes les mesures aprovades en els Capítols IV i V del Reial decret llei, i amb la voluntat de continuar protegint als ciutadans que no tenen accés a la protecció per desocupació, s’amplia la cobertura de la prestació de desocupació als treballadors els contractes dels quals hagin estat extingits durant el període de prova des del 9 de març, així com a aquells que ho hagin extingit voluntàriament des de l’1 de març per tenir una oferta laboral en ferma que no ha arribat a materialitzar-se a conseqüència del *COVID-19.
2. Es modifica també la regulació dels *ERTEs per causa de força major, per a cobrir les reduccions significatives d’activitat en aquells sectors considerats essencials, però que s’han vist afectats per les mesures de reducció de la mobilitat i han vist minvats els seus ingressos.
3. Es reforça la protecció dels treballadors fixos discontinus i s’amplia la cobertura establerta en el Reial decret llei 8/2020 als treballadors que no hagin pogut reincorporar-se a la seva activitat en les dates previstes a conseqüència del *COVID-19 i que no compleixen el requisit de situació legal de desocupació, o no poden accedir a la prestació per desocupació per mancar del període de cotització necessari.
4. S’han adoptat diferents mesures dirigides a facilitar l’ajust de l’economia a la situació actual i protegir l’ocupació, entre les quals destaca la suspensió de terminis en l’àmbit d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Així mateix, es reforcen els mecanismes de control i sanció per a evitar comportaments fraudulents en la percepció de les prestacions, regulant-se les sancions i establint-se una responsabilitat empresarial que implica la devolució per part de l’empresa de les prestacions indegudament percebudes pels seus treballadors.
5. Es flexibilitza amb caràcter extraordinari el Fons de promoció i educació de les cooperatives perquè pugui destinar-se a qualsevol activitat que contribueixi a frenar o pal·liar els efectes del *COVID-19, mitjançant accions pròpies, donacions a altres entitats públiques o privades o dotació de liquiditat a la cooperativa per a garantir la continuïtat del seu funcionament.
6. Així mateix es prorroga dos mesos el caràcter preferent del treball a distància, així com el dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada. S’adapten de manera temporal i extraordinària alguns dels requisits que permeten a les societats anònimes o de responsabilitat limitada la qualificació de societat laboral.
7. Finalment, s’aprova la reducció de les cotitzacions per a determinats treballadors agraris durant els períodes d’inactivitat en 2020 o se simplifica del procediment per a l’ajornament de deute de la Seguretat Social.
8. S’estableixen els termes per al rescat de fons de pensions, definint-se, entre altres qüestions, l’acreditació de les circumstàncies que donen dret a la disponibilitat dels plans, el termini al qual es vinculen aquestes circumstàncies i l’import màxim del qual es pot disposar. Es redueixen, així mateix, un 50% els aranzels notarials per a la novació de crèdits no hipotecaris.
9. Per a posar en marxa les mesures relatives a la moratòria d’arrendaments per a famílies vulnerables pel *COVID-19, s’habilita que la Línia d’Avals aprovada en el Reial decret llei 11/2020 tingui una dotació de fins a 1.200 milions d’euros, per a garantir els préstecs concedits per les entitats financeres.

ALTRES MESURES
Altres mesures que han estat objecte d’aprovació en aquest nou Reial decret llei són:
 S’aproven mesures de suport financer per a Parcs científics i tecnològics, mitjançant l’ajornament i fraccionament de quotes de préstecs per a evitar la seva paralització a conseqüència del *COVID-19.
 Es possibilita la pròrroga dels contractes *pre-doctorals per a personal investigador en formació subscrits en l’àmbit de la recerca pel temps de durada de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues derivades de l’emergència sanitària causada pel *COVID-19, a més, per motius justificats, es podran prolongar els contractes fins a altres tres mesos addicionals al mateix temps que duri la declaració d’estat d’alarma.
 S’autoritza l’endeutament del Consorci Barcelona *Supercomputing *Center-Centre Nacional de *Supercomputación per a possibilitar el compliment dels compromisos internacionals relacionats amb el projecte *EuroHPC.
 Modificació de les condicions de les ajudes de convocatòries públiques en l’àmbit universitari, per a garantir la continuïtat de projectes o la reducció dels aranzels notarials per a la novació de crèdits no hipotecaris. En aquest àmbit, s’estableix també una moratòria en el pagament de les quotes de març a desembre 2020 de préstecs universitaris que s’hagin subscrit lligats a la possessió d’una renda futura.
 Amb la finalitat de fer costat a l’esport en un context de paralització de la seva activitat i no generació d’ingressos per l’estat d’alarma, es crea una Fundació, que estarà dotada amb fons provinents de la venda de drets audiovisuals del futbol, amb la finalitat de contribuir a finançar i dotar d’estabilitat a l’esport federatiu, a l’esport olímpic i paralímpic en l’avantsala dels Jocs Olímpics. Aquesta Fundació estarà adscrita a l’Administració General de l’Estat a través del Consell Superior d’Esports i comptarà amb la participació de la Real Federació Espanyola de Futbol, la Lliga de Futbol Professional i de representants de les restants federacions esportives espanyoles, així de les competicions oficials i no oficials. Aquesta nova Fundació serà l’única que podrà assumir la gestió i comercialització dels drets audiovisuals de les federacions esportives i competicions diferents al futbol, sempre que no vulguin assumir-los per si mateixes.

Estem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa el teu comentari

Nom*

E-mail*

Website

Comentari*

*