Estic tranquil

perquè sé que estic en bones mans

Un gran equip

per donar solució
a tots els teus problemes.

40 anys

ajudant a les empreses
i oferint solucions

Seleccionats

com a millor despatx
professional especialitzat

Fes créixer
el teu negoci

Nosaltres vetllem per la teva tranquilitat

Més

de 10.000 professionals i 400 oficines
al seu servei per tot el món

La satisfacció

de veure el meu esforç recompensat

Comptem amb experts

a on els necessiti

Afegim

a l’especialització
una visió estratègica global

La solidesa

de formar part
d'un gran grup internacional

Lloguer social

¿QUI QUEDA OBLIGAT PEL DECRET LLEI 17/2019?

 Queden subjectes al compliment del Decret llei les “grans forquilles d’habitatges”, considerats com a tal (entre altres) aquelles persones físiques i jurídiques que disposin de la titularitat de més de 15 habitatges, amb dues excepcions:

1.a) Els promotors socials;

2.b) Els propietaris que tinguin més d’un 15% de la superfície habitable de la propietat qualificat com a habitatges protegits destinats a lloguer.

Desapareix en conseqüència l’antiga classificació en metres quadrats (a partir de 1.250 m²) i es fita la definició sobre la base del nombre d’habitatges per a facilitar la identificació de la mena de propietari.

QUI QUEDA OBLIGAT PEL DECRET LLEI 17/2019?

 Queden subjectes al compliment del Decret llei les “grans forquilles d’habitatges”, considerats com a tal (entre altres) aquelles persones físiques i jurídiques que disposin de la titularitat de més de 15 habitatges, amb dues excepcions:

1.a) Els promotors socials;

2.b) Els propietaris que tinguin més d’un 15% de la superfície habitable de la propietat qualificat com a habitatges protegits destinats a lloguer.

Desapareix en conseqüència l’antiga classificació en metres quadrats (a partir de 1.250 m²) i es fita la definició sobre la base del nombre d’habitatges per a facilitar la identificació de la mena de propietari.

A QUINS COL·LECTIUS ES DIRIGEIX?

Els supòsits de lloguer social s’amplien i les grans forquilles hauran de realitzar lloguers socials a col·lectius en situació de vulnerabilitat o exclusió residencial, entre els quals s’inclouen famílies que acreditin una situació de vulnerabilitat i se’ls acabi el contracte de lloguer, aquells que es trobin en processos de desnonaments o bé aquells que vinguin ocupant un habitatge més de sis mesos (“okupes”) sense títol habilitant en el moment de l’entrada en vigor del Decret llei i sempre que no hagin rebutjat cap opció de reallotjament social en els últims dos anys oferta per qualsevol administració pública.

Els criteris per a determinar si s’està en situació de vulnerabilitat o exclusió residencial vénen establerts en la Llei 24/2015, sobre la base de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (*IRSC). Així, s’entén que s’està en una situació de vulnerabilitat o exclusió residencial quan es percebin uns ingressos inferiors a:

Persones que viuen soles: 2 vegades el *IRSC

Unitats de convivència: 2,5 vegades el *IRSC

Persones amb discapacitats o amb gran dependència: 3 vegades el *IRSC.

Per a l’exercici 2017, la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya va fixar el valor de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals. Mentre no s’aprovi la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2020, continua vigent el valor de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya de l’any 2017.

Per això resulta convenient que aquelles persones físiques o jurídiques que siguin considerades grans forquilles pel Decret llei 17/2019, prenguin unes precaucions mínimes per a evitar l’obligació d’haver d’oferir un lloguer social, dirigides principalment a revisar la solvència del futur inquilí. A tals efectes, s’aconsella que a l’hora de llogar un habitatge se sol·liciti als qui vagin a ocupar-la un contracte de treball o una nòmina per a conèixer els ingressos regulars d’aquesta persona i si es troba o no en una possible situació de vulnerabilitat o exclusió residencial.

OFERTA DE LLOGUER SOCIAL

 En aquest apartat ens centrarem en les ofertes de lloguer social que han de realitzar les grans forquilles persones físiques i persones jurídiques que no siguin bancs, fons de capital de risc ni promotors socials.

Determina la Llei 24/2015 que les grans forquilles, abans d’interposar qualsevol demanda judicial de desnonament per impagament de lloguer, han d’oferir als afectats una proposta de lloguer social, si el procediment afecta als col·lectius anteriorment referits. Únicament en el cas en què els afectats rebutgin aquesta proposta de lloguer social, el propietari pot iniciar el corresponent procediment judicial.

L’obligació de fer l’oferta és exigible durant els tres anys següents a comptar des de la data d’entrada en vigor del Decret llei i perquè l’oferta pugui ser considerada de lloguer social, ha de complir els següents requisits:

1.Termini:

La durada mínima dels contractes de lloguer social ha de ser, com a mínim, igual que la prevista en la Llei d’Arrendaments Urbans (*LAU) i, en qualsevol cas, no pot ser inferior a:

-cinc anys en cas de propietari PERSONA FÍSICA; i

-set anys en cas de propietari PERSONA JURÍDICA.

Així mateix, en aquells contractes de lloguer social que arribin a la fi del termini contractual marcat, els ocupants tenen dret a la formalització, per una única vegada, d’un nou contracte sempre que es continuïn trobant dins dels paràmetres d’exclusió residencial i així sigui acreditat pels mateixos afectats, amb una antelació de quatre mesos abans de la data d’expiració del contracte.

2.Renda:

Ha de fixar rendes que garanteixin que l’esforç pel pagament del lloguer no superi el 10% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,89 del *IRSC, o el 12% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,95 del *IRSC, o el 18% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si són iguals o superiors al 0,95 del *IRSC;

3.Ubicació:

Ha d’oferir preferentment l’habitatge afectat pel procediment o, alternativament, un habitatge situat dins del mateix terme municipal, tret que es disposi d’un informe dels serveis socials municipals acreditatiu que el trasllat a un altre terme municipal no afectarà negativament la situació de risc d’exclusió residencial de la unitat familiar.

4.Comunicació:

L’oferta obligatòria de lloguer social ha de comunicar-se a l’ajuntament del municipi en el qual es trobi l’habitatge i (novetat) a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en un termini de tres dies hàbils des de la seva realització.

És important destacar que el Decret llei estableix en la seva Disposició Transitòria Primera, que l’obligació d’oferir un lloguer social resulta també d’aplicació, retroactivament, als procediments judicials iniciats abans de la seva entrada en vigor i que encara estiguin en tramitació.

 

ALTRES NOVETATS INTRODUÏDES PEL DECRET LLEI 17/2019

El Decret llei actua fonamentalment sobre l’habitatge protegit i l’habitatge en règim de lloguer, regulant mesures de reforç urgent per a millorar l’accés a l’habitatge mitjançant increment del parc d’habitatge protegit i de l’oferta dels habitatges en règim de lloguer.

Algunes de les mesures addicionals que introdueix van dirigides a la modificació de la definició del concepte d’habitatge buit i regulació dels incompliments de desocupació, articulació d’un nou model d’habitatge protegit o moderació dels preus de lloguer dels habitatges lliures introduint, per exemple, l’obligació de fer constar l’Índex de Referència de preus de lloguer de l’habitatge en els anuncis de lloguer, quan l’anunci inclogui el preu de lloguer de l’habitatge, entre altres.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa el teu comentari

Nom*

E-mail*

Website

Comentari*

*